ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

objavljeno u: Јавне набавке | 0

24.02.2015.
Дел.бр. 16-0-201/2015-08

На основу члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012 и 14/2015), Наручилац објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив Наручиоца:
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ – УПРАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ БРОДОВА ЗА ПЛОВИДБУ

Адреса Наручиоца:
ул.Народних хероја број 30/II, градска општина Нови Београд, 11070 Београд

Интернет адреса Наручиоца:
www.uprava-brodova.gov.rs

Врста Наручиоца:
Орган државне управе у саставу Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије

Врста поступка јавне набавке:
Јавна набавка мале вредности

Врста предмета:
Услуге.

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Јавна набавка мале вредности број 02/2015 – Услуге специјалистичких лекарских прегледа
85121200 – услуге лекара специјалиста

Датум објављивања позива за подношење понуда:
19.02.2015. године

Датум објављивања обавештења о продужењу рока за подношење понуда:
24.02.2015. године

Разлог за продужење рока за подношење понуда:
Измене и допуне конкурсне документације у складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012 и 14/2015).

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуде се могу поднети непосредно у пословним просторијама Наручиоца у ул. Народних хероја бр. 30/II, 11070 Нови Београд и путем поште на начин који је предвиђен у конкурсној документацији на адресу: ул.Народних хероја бр. 30/II, 11070 Нови Београд, до дана 06.03.2015. године до 11 и 45 часова.Као меродавно рачуна се време предаје понуде на писарници Наручиоца, а не време предаје понуде у Пошти.

Место, време и начин отварања понуда:
Поступак отварање понуда ће бити одржан у пословним просторијама Наручиоца, ул. Народних хероја бр. 30/II, 11070 Нови Београд, дана 06.03.2015. године у 12.00 часова.

Лице за контакт:
Милош Селаковић дипломирани правник и службеник за јавне набавке
Тел. 011/260-70-80
milos.selakovic@uprava-brodova.gov.rs

Измене и допуне Конкурсне документације