ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 17.03.2015.

objavljeno u: Јавне набавке | 0

17.03.2015.
Дел. бр. 16-0-201/2015-18

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012 и 14/2015), Наручилац – Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу доноси

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

1) Назив, адреса и интернет страница Наручиоца:
– УПРАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ БРОДОВА ЗА ПЛОВИДБУ, ул. Народних хероја број 30/II, 11070 Нови Београд, www.uprava-brodova.gov.rs

2) Врста Наручиоца:
– Корисник буџетских средстава, орган државне управе у саставу Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије

3) Врста предмета:
– Услуге

4) За добра и услуге, опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника:
– Поступак јавне набавке мале вредности број 02/2015 – Услуге специјалистичких лекарских прегледа за потребе Наручиоца
85121200 – услуге лекара специјалисте

5) Уговорена вредност:
– Укупна цена: 540.000,00 динара
– ПДВ: 0,00 динара
– са ПДВ-ом: 540.000,00 динара
– Цена по појединачном прегледу: 12.000,00 динара

6) Критеријум за доделу Уговора о јавној набавци мале вредности:
Избор најповољније понуде је извршен на основу примене критеријума економски најповољније понуде пондерисањем следећих подкритеријума:
– Укупна цена са максималним бројем пондера, 60 пондера
– Рок и начин плаћања са максималним бројем пондера, 40 пондера
– Динамика спровођења специјалистичких лекарских прегледа у току 1 (једне) радне недеље – резервни критеријум

7) Број примљених понуда:
– 1 (једна) понуда

8) Највиша и најнижа понуђена цена:
– Највиша понуђена цена: 540.000,00 динара без ПДВ-а
                                            540.000,00 динара са ПДВ-ом
– Најнижа понуђена цена: 540.000,00 динара без ПДВ-а
                                            540.000,00 динара са ПДВ-ом

9) Највиша и најнижа цена код прихватљивих понуда:
– Највиша понуђена цена: 540.000,00 динара без ПДВ-а
                                            540.000,00 динара са ПДВ-ом
– Најнижа понуђена цена: 540.000,00 динара без ПДВ-а
                                            540.000,00 динара са ПДВ-ом

10) Датум доношења Одлуке о додели Уговора о јавној набаци мале вредности:
– 09.03.2015. године

11) Датум закључења Уговора о јавној набавци мале вредности:
– 16.03.2015. године

12) Основни подаци о Пружаоцу услуга:
– ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА “ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ ул. Савска број 23, 11000 Београд.
Матични број: 07065191
ПИБ: 100348642

13) Период важења Уговора о јавној набавци мале вредности:
– Од 16.03.2015. до 15.03.2016. године

14) Околности које представљају основ за измену Уговора о јавној набавци мале вредности:
Понуђена цена за појединачни преглед, мора да садржи индиковане прегледе и не може се мењати за време трајања предметног Уговора о јавној набавци мале вредности. Укупна уговорена цена се може мењати у зависности од броја прегледаних лица која су запослена код Корисника услуга и то без закључивања Анекса предметног Уговора о јавној набавци мале вредности. Максималан број запослених код Наручиоца, који се могу прегледати код изабраног Понуђача јесте 45 (четрдесет пет) запослених, рачунајући и запослене мушкарце и запослене жене.

Предметни Уговор о јавној набавци мале вредности се може изменити или допунити само у писаној форми закључивањем Анекса предметног Уговора о јавној набавци мале вредности уз сагласност обе уговорне стране у складу са чланом 12. став 1. предметног Уговора о јавној набавци мале вредности.