ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 27.04.2015.

objavljeno u: Јавне набавке | 0

27.04.2015.
Дел. бр. 16-0-362/2015-13

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012 и 14/2015), Наручилац – Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу доноси

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

1) Назив, адреса и интернет страница Наручиоца:
– УПРАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ БРОДОВА ЗА ПЛОВИДБУ, ул. Народних хероја број 30/II, 11070 Нови Београд, www.uprava-brodova.gov.rs

2) Врста Наручиоца:
– Корисник буџетских средстава, орган државне управе у саставу Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије

3) Врста предмета у поступку јавне набавке мале вредности број 03/2015:
– Добра

4) За добра и услуге, опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника:
– Поступак јавне набавке мале вредности број 03/2015 – Набавка металних ормара за архиву за потребе Наручиоца
39132100 – Набавка металних ормара за архиву

5) Уговорена вредност:
– Укупна цена без ПДВ-а: 838.170,00 динара
– ПДВ: 167.634,00 динара
– Укупно са ПДВ-ом: 1.005.804,00 динара

6) Критеријум за доделу Уговора о јавној набавци мале вредности:
Избор најповољније понуде је извршен на основу примене критеријума економски најповољније понуде пондерисањем следећих подкритеријума:
– Укупна цена са максималним бројем пондера, 80 пондера
– Рок за израду и монтирање са максималним бројем пондера. 20 пондера
– Гарантни рок – резервни критеријум

7) Број примљених понуда:
– 2 (две) понуде

8) Највиша и најнижа понуђена цена:
– Највиша понуђена цена: 843.100,00 динара без ПДВ-а
                                         1.011.720,00 динара са ПДВ-ом
– Најнижа понуђена цена: 838.170,00 динара без ПДВ-а
                                         1.005.804,00 динара са ПДВ-ом

9) Највиша и најнижа цена код прихватљивих понуда:
– Највиша понуђена цена: 838.170,00 динара без ПДВ-а
                                         1.005.804,00 динара са ПДВ-ом
– Најнижа понуђена цена: 838.170,00 динара без ПДВ-а
                                         1.005.804,00 динара са ПДВ-ом

10) Датум доношења Одлуке о додели Уговора о јавној набаци мале вредности:
– 14.04.2015. године

11) Датум закључења Уговора о јавној набавци мале вредности:
– 27.04.2015. године

12) Основни подаци о Пружаоцу услуга:
– ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ “METAL–LINEX DOO LEŠTANE“, ул. Кружни пут број 1-с, 11309 Лештане, Београд
Матични број: 07434669
ПИБ: 101185997

13) Период важења Уговора о јавној набавци мале вредности:
– Од 27.04.2015. до испуњења обавеза утврђених предметним Уговором о јавној набавци мале вредности број 03/2015.

14) Околности које представљају основ за измену Уговора о јавној набавци мале вредности:
– Предметни Уговор о јавној набавци мале вредности се може изменити или допунити само у писаној форми закључивањем Анекса предметног Уговора о јавној набавци мале вредности уз сагласност обе уговорне стране у складу са чланом 12. став 1. предметног Уговора о јавној набавци мале вредности.