ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 27.04.2015.

objavljeno u: Јавне набавке | 0

27.04.2015.
Дел. бр. 16-0-373/2015-11

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012 и 14/2015), Наручилац – Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу доноси

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

1) Назив, адреса и интернет страница Наручиоца:
– УПРАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ БРОДОВА ЗА ПЛОВИДБУ, ул. Народних хероја број 30/II, 11070 Нови Београд, www.uprava-brodova.gov.rs

2) Врста Наручиоца:
– Корисник буџетских средстава, орган државне управе у саставу Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије

3) Врста предмета у поступку јавне набавке мале вредности број 04/2015:
– Услуге

4) За добра и услуге, опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника:
– Поступак јавне набавке мале вредности број 04/2015 – Услуге узимања у закуп пословног простора за потребе Наручиоца
РА02 – Закуп

5) Уговорена вредност:
– Укупна цена закупа пословног простора на годишњем нивоу – 1.882.389,60 динара бруто
– Укупна цена закупа пословног простора на месечном нивоу – 156.865,80 динара бруто

6) Критеријум за доделу Уговора о јавној набавци мале вредности:
Избор најповољније понуде је извршен на основу примене критеријума економски најповољније понуде пондерисањем следећих подкритеријума:
– Локација са максималним бројем пондера, 80 пондера
– Структура пословног простора са максималним бројем пондера, 20 пондера
– Укупна цена – резервни критеријум

7) Број примљених понуда:
– 1 (једна) понуда

8) Највиша и најнижа понуђена цена:
– Највиша понуђена цена на годишњем нивоу: 1.882.389,60 динара бруто
Највиша понуђена цена на месечном нивоу: 156.865,80 динара бруто
– Најнижа понуђена цена на годишњем нивоу: 1.882.389,60 динара бруто
Најнижа понуђена цена на месечном нивоу: 156.865,80 динара бруто

9) Највиша и најнижа цена код прихватљивих понуда:
– Највиша понуђена цена на годишњем нивоу: 1.882.389,60 динара бруто
Највиша понуђена цена на месечном нивоу: 156.865,80 динара бруто
– Најнижа понуђена цена на годишњем нивоу: 1.882.389,60 динара бруто
Најнижа понуђена цена на месечном нивоу: 156.865,80 динара бруто

10) Датум доношења Одлуке о додели Уговора о јавној набаци мале вредности:
– 16.04.2015. године

11) Датум закључења Уговора о јавној набавци мале вредности:
– 27.04.2015. године

12) Основни подаци о Пружаоцу услуга:
– МИЛАН САЛЕВИЋ, ул. Трг Павла Стојковића бр. 007, 18000 Ниш
ЈМБГ: 0309996730019
Број личне карте: 003997740

13) Период важења Уговора о јавној набавци мале вредности:
– Од 12.05.2015. до 11.05.2016. године

14) Околности које представљају основ за измену Уговора о јавној набавци мале вредности:
– Предметни Уговор о јавној набавци мале вредности се може изменити или допунити само у писаној форми закључивањем Анекса предметног Уговора о јавној набавци мале вредности уз сагласност обе уговорне стране у складу са чланом 16. став 1. предметног Уговора о јавној набавци мале вредности.