ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 05/2015

objavljeno u: Јавне набавке | 0

Дел. бр. 160484/2015-17
Београд, 20.05.2015.

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012 и 14/2015), Наручилац – Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу доноси

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ


УГОВОРУ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 05/2015

1) Назив, адреса и интернет страница Наручиоца:
УПРАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ БРОДОВА ЗА ПЛОВИДБУ, ул. Народних хероја број 30/II, 11070 Нови Београд, www.upravabrodova.gov.rs

2) Врста Наручиоца:
– Корисник буџетских средстава у својству органа државне управе у саставу Министарства грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије.

3) Врста предмета у поступку јавне набавке мале вредности број 05/2015:
– Услуге.

4) За добра и услуге, опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника:
– Поступак јавне набавке мале вредности број 05/2015 – Услуге осигурања за потребе Наручиоца.
66510000 – Услуге осигурања.

5) Уговорена вредност:
– Укупна цена без ПДВ-а:
                            558.759,97 динара
– ПДВ:
                                                          16.612,34 динара
– Укупна цена са ПДВ-ом:
                           575.372,31 динара

6) Критеријум за доделу Уговора о јавној набавци мале вредности:
Избор најповољније понуде је извршен на основу примене критеријума најниже понуђене цене.

7) Број примљених понуда:
– 2 (две) понуде.

8) Највиша и најнижа понуђена цена:
– Највиша понуђена цена без ПДВ-а:
        561.448,30 динара
Највиша понуђена цена са ПДВ-ом:        576.617,72 динара
– Најнижа понуђена цена без ПДВ-а:
        558.759,98 динара
Најнижа понуђена цена са ПДВ-ом:         575.372,31 динара

9) Највиша и најнижа цена код прихватљивих понуда:
– Највиша понуђена цена без ПДВ-а:
        561.448,30 динара
Највиша понуђена цена са ПДВ-ом:        576.617,72 динара
– Најнижа понуђена цена без ПДВ-а:
         558.759,98 динара
Најнижа понуђена цена са ПДВ-ом:         575.372,31 динара

10) Датум доношења Одлуке о додели Уговора о јавној набаци мале вредности:
– 11.05.2015. године.

11) Датум закључења Уговора о јавној набавци мале вредности:
– 20.05.2015. године.

12) Основни подаци о Осигуравачу:
– КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО, ул. Македонска број 4, 11000 Београд.
ГФО ИМОВИНЕ И ПОЉОПРИВРЕДЕ 2, ул. Гоце Делчева број 46, 11070 Нови Београд.
Матични број: 07046898
ПИБ: 100001958.

13) Период важења Уговора о јавној набавци мале вредности:
– Предметни Уговор о јавној набавци мале вредности се закључује на временски период од 3 (три) године, на основу Сагласности Министарства финансија Републике Србије број 404-02-00009/2015-03 од 30.01.2015. године, заведено у Управи за утврђивање способности бродова за пловидбу под бројем 16-0-49/2015-02 на дан 20.04.2015. године, а у складу са Уредбом о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених Уговора који, због природе расхода, захтевају плаћање у више година (“Службени гласник Републике Србије“, број 21/2014). Временски период важења предметног Уговора о јавној набавци мале вредности јесте од 24.05.2015. године до 23.05.2018. године.

14) Околности које представљају основ за измену Уговора о јавној набавци мале вредности:
Цене из члана 5. став 1. предметног Уговора о јавној набавци мале вредности, су фиксне у току трајања издате Полисе осигурања на годишњем нивоу и не могу се мењати у току трајања I (прве) године предметног Уговора о јавној набавци мале вредности.
Цене из члана 5. став 1. предметног Уговора о јавној набавци мале вредности се могу мењати само у форми закључивања Анекса предметног Уговора о јавној набавци мале вредности у складу са чланом 16. став 1. предметног Уговора о јавној набавци мале вредности.
Предметни Уговор о јавној набавци мале вредности се може изменити или допунити само у писаној форми закључивањем Анекса предметног Уговора о јавној набавци мале вредности уз сагласност обе уговорне стране у складу са чланом 16. став 1. предметног Уговора о јавној набавци мале вредности.