ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 02.06.2015.

objavljeno u: Јавне набавке | 0

Дел. бр. 16-0-663/2015-01
02.06.2015.

 

На основу члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012 и 14/2015), Наручилац објављује

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
 


Назив Наручиоца: МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ – УПРАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ БРОДОВА ЗА ПЛОВИДБУ

Адреса Наручиоца: ул. Народних хероја број 30/II, 11070 Нови Београд

Интернет адреса Наручиоца: www.uprava-brodova.gov.rs и office@uprava-brodova.gov.rs

Врста Наручиоца: Орган државне управе у саставу Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије

Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

Врста предмета: Услуге

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке
Јавна набавка мале вредности број 06/2015 – Услуге резервације и куповине авио карата за потребе службених путовања у иностранство запослених код Наручиоца
60400000 – Услуге авио превоза

Критеријум, елементи за доделу Уговора о јавној набавци мале вредности:
Избор најповољније понуде се врши применом критеријума економски најповољније понуде.

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:
Конкурсна документација се може преузети на следеће начине:

  • непосредно у пословним просторијама Наручиоца на адреси: ул.Народних хероја број 30/II, 11070 Нови Београд
  • на Порталу Управе за јавне набавке – portal.ujn.gov.rs
  • на интернет адреси Наручиоца – www.uprava-brodova.gov.rs

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуде се могу поднети непосредно у пословним просторијама Наручиоца у ул. Народних хероја број 30/II, 11070 Нови Београд и путем поште на начин који је предвиђен у конкурсној документацији на адресу: ул. Народних хероја број 30/II, 11070 Нови Београд, до дана 10.06.2015. године до 09 и 45 часова. Као меродавно рачуна се време предаје понуде на писарници Наручиоца, а не време предаје понуде у Пошти.

Адреса и интернет адреса државног органа, односно органа или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и слично:

  • Заштита животне средине: Министарство пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије, ул. Немањина бр. 22-26, 11000 Београд, www.mpzzs.gov.rs
  • Заштита при запошљавању и условима рада: Министарство рада, запошљавања, борачка и социјална питања Републике Србије, ул. Немањина бр. 22-26, 11000 Београд, www.minrzs.gov.rs
  • Пореске обавезе: Министарство финансија Републике Србије – Пореска управа, ул.Саве Мишковића бр. 3-5, 11000 Београд, филијала Нови Београд 1, ул. Тошин бунар бр.159, 11070 Нови Београд, www.poreskauprava.gov.rs

Место, време и начин отварања понуда:
Отварање понуда ће бити одржано у пословним просторијама Наручиоца, ул. Народних хероја број 30/II, 11070 Нови Београд, дана 10.06.2015. године у 10.00 часова.

Услови под којима представници Понуђача могу учествовати у поступку отворања понуда:
Представници Понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда само ако поседују одговарајуће овлашћење и то на начин који је предвиђен Конкурсном документацијом.

Рок за доношење одлуке:
У року од 5 (пет) дана од дана достављања директору Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу, Извештаја о стручној оцени, од стране Комисије за спровођење поступка јавне набавке мале вредности, која је образована на основу Решења број 16-0-11/2015-43 од 25.05.2015. године.

Лице за контакт:
Милош Селаковић дипломирани правник
Тел. 011/260-70-80
milos.selakovic@uprava-brodova.gov.rs