ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 07/2015

objavljeno u: Јавне набавке | 0

Дел. бр. 160664/2015-15
Београд, 19.06.2015. године

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012 и 14/2015), Наручилац – Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу доноси

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 07/2015

1) Назив, адреса и интернет страница Наручиоца:
УПРАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ БРОДОВА ЗА ПЛОВИДБУ,
ул. Народних хероја број 30/
II, 11070 Нови Београд, www.upravabrodova.gov.rs

2) Врста Наручиоца:
– Корисник буџетских средстава у својству органа државне управе у саставу Министарства грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије.

3) Врста предмета у поступку јавне набавке мале вредности број 07/2015:
– Услуге.

4) За добра и услуге, опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника:
– Поступак јавне набавке мале вредности број 07/2015 – Услуге резервације и плаћања хотелског смештаја за потребе службених путовања у иностранство запослених код Наручиоца.
55110000 – Хотелски смештај.

5) Уговорена вредност:
– Укупна цена без ПДВ-а:
                                328.350,00 динара
ПДВ:
                                                                        0,00 динара
Укупна цена са ПДВ-ом:
                                 328.350,00 динара

6) Критеријум за доделу Уговора о јавној набавци мале вредности:
Избор најповољније понуде је извршен на основу примене критеријума економски најповољније понуде, пондерисањем следећих подкритеријума:
– Укупна цена са максималним бројем пондера
, 70 пондера
– Рок отказивања услуге са максималним бројем пондера
, 20 пондера
– Доступност са максималним бројем пондера
, 10 пондера
– Рок и начин плаћања (резервни критеријум)

7) Број примљених понуда:
– 3 (три) понуде.

8) Највиша и најнижа понуђена цена:
– Највиша понуђена цена без ПДВ-а:
                328.350,00 динара
Највиша понуђена цена са ПДВ-ом:
                 328.350,00 динара
– Најнижа понуђена цена без ПДВ-а:
                203.240,00 динара
Најнижа понуђена цена са ПДВ-ом:
                 203.240,00 динара

9) Највиша и најнижа цена код прихватљивих понуда:
– Највиша понуђена цена без ПДВ-а:
               328.350,00 динара
Највиша понуђена цена са ПДВ-ом:
                328.350,00 динара
– Најнижа понуђена цена без ПДВ-а:
                328.350,00 динара
Најнижа понуђена цена са ПДВ-ом:
                 328.350,00 динара

10) Датум доношења Одлуке о додели Уговора о јавној набаци мале вредности:
– 11.06.2015. године.

11) Датум закључења Уговора о јавној набавци мале вредности:
– 19.06.2015. године.

12) Основни подаци о најповољнијем Понуђачу:
– ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ЦД ТРАВЕЛ ДОО БЕОГРАД, ул. Краља Милутина бр. 57, 11000 Београд.
Матични број: 17538667
ПИБ: 103264318.

13) Период важења Уговора о јавној набавци мале вредности:
– Предметни Уговор о јавној набавци мале вредности се закључује на временски период од 3 (три) године, на основу Сагласности Министарства финансија Републике Србије број 404-02-00009/2015-03 од 30.01.2015. године, заведено у Управи за утврђивање способности бродова за пловидбу под бројем 16-0-49/2015-02 на дан 20.04.2015. године, а у складу са Уредбом о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених Уговора који, због природе расхода, захтевају плаћање у више година (“Службени гласник Републике Србије“, број 21/2014). Временски период важења предметног Уговора о јавној набавци мале вредности јесте од 01.07.2015. године до 30.06.2018. године.

14) Околности које представљају основ за измену Уговора о јавној набавци мале вредности:
Уговорена вредност јесте фиксна у делу који се односи на услуге резервације и плаћање хотелског смештаја за потребе службених путовања у иностранство запослених код Наручиоца и не може се мењати за време трајања I (прве) године предметног Уговора о јавној набавци мале вредности, док износи који се односе на вредност конкретног хотелског смештаја нису фиксни, јер њих одређује Хотел код кога се резервише конкретан хотелски смештај, а не Пружалац услуга, односно најповољнији Понуђач.
Уговорена вредност из члана 4. став 2. предметног Уговора о јавној набавци мале вредности се може мењати у случају промене цене хотелског смештаја, као и у случају повећања или смањења службених путовања у иностранство запослених код Корисника услуга, односно Наручиоца, али не више од процењене вредности предметних услуга за конкретну календарску годину у току важења предметног Уговора о јавној набавци мале вредности у складу са чланом 4. став 5. предметног Уговора о јавној набавци мале вредности.
Предметни Уговор о јавној набавци мале вредности се може изменити или допунити само у писаној форми закључивањем Анекса предметног Уговора о јавној набавци мале вредности уз сагласност обе уговорне стране у складу са чланом 1
3. став 1. предметног Уговора о јавној набавци мале вредности.