ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 09.11.2015.

objavljeno u: Јавне набавке | 0

09.11.2015.
Дел. бр. 16-0-1349/2015-01

На основу члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012 и 14/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 08/2015 – Књиговодствене услуге за потребе Наручиоца број 16-0-11/2015-78 од 02.11.2015. године, Наручилац објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив Наручиоца:
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ – УПРАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ БРОДОВА ЗА ПЛОВИДБУ

Адреса Наручиоца: ул. Народних хероја број 30/II, 11070 Нови Београд

Интернет адреса Наручиоца: www.uprava-brodova.gov.rs и office@uprava-brodova.gov.rs

Врста Наручиоца:
Орган државне управе у саставу Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије у складу са чланом 6. Закона о министарствима (“Службени гласник Републике Србије“, број 44/2014, 14/2015 и 54/2015)

Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

Врста предмета: Услуге

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке
Јавна набавка мале вредности број 08/2015 – Књиговодствене услуге за потребе Наручиоца
79211100 – Књиговодствене услуге

Критеријум, елементи за доделу Уговора о јавној набавци мале вредности:
Избор најповољније понуде се врши применом
критеријума економски најповољније понуде.Елементи критеријума су ближе утврђени Конкурсном документацијом

Начин подношења понуде:
Понуду може поднети Понуђач који наступа самостално, Понуђач који наступа са Подизвођачем, односно Подизвођачима, као и Група Понуђача која подноси заједничку понуду

Услови за учешће у поступку јавне набавке мале вредности:
Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове у складу са чланом 75. и чланом 76. Закона о јавним набавкама, који су ближе одређени Конкурсном документацијом. Понуђачи су обавезни да доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из Конкурсне документације

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:
Конкурсна документација се може преузети на следеће начине:

  • непосредно у пословним просторијама Наручиоца на адреси: ул.Народних хероја број 30/II, 11070 Нови Београд
  • на Порталу Управе за јавне набавке – portal.ujn.gov.rs
  • на интернет адреси Наручиоца – www.uprava-brodova.gov.rs

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуде се подносе у затвореној коверти. Понуде се могу поднети непосредно у пословним просторијама Наручиоца у ул. Народних хероја број 30/II, 11070 Нови Београд и путем поште на начин који је предвиђен у Конкурсној документацији на адресу: ул. Народних хероја број 30/II, 11070 Нови Београд, до дана 17.11.2015. године до 11 и 45 часова. Као меродавно рачуна се време предаје понуде на писарници Наручиоца, а не време предаје понуде у Пошти

Адреса и интернет адреса државног органа, односно органа или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и слично:

  • Заштита животне средине: Министарство пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије, ул. Немањина бр. 22-26, 11000 Београд, www.mpzzs.gov.rs
  • Заштита при запошљавању и условима рада: Министарство рада, запошљавања, борачка и социјална питања Републике Србије, ул. Немањина бр. 22-26, 11000 Београд, www.minrzs.gov.rs
  • Пореске обавезе: Министарство финансија Републике Србије – Пореска управа, ул.Саве Мишковића бр. 3-5, 11000 Београд, филијала Нови Београд 1, ул. Тошин бунар бр.159, 11070 Нови Београд, www.poreskauprava.gov.rs

Место, време и начин отварања понуда:
Отварање понуда ће бити одржано у пословним просторијама Наручиоца, ул. Народних хероја број 30/II, 11070 Нови Београд, дана 17.11.2015. године у 12.00 часова

Услови под којима представници Понуђача могу учествовати у поступку отворања понуда:
Представници Понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда само ако поседују одговарајуће овлашћење и то на начин који је предвиђен Конкурсном документацијом

Рок за доношење Одлуке о додели Уговора о јавној набавци:
У року од 5 (пет) дана од дана достављања директору Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу, Извештаја о стручној оцени
, од стране Комисије за спровођење поступка јавне набавке мале вредности, која је образована на основу Решења број 16-0-11/2015-79 од 02.11.2015. године

Лице за контакт:
Милош Селаковић дипломирани правник
E-mail: milos.selakovic@uprava-brodova.gov.rs

Конкурсна документација