ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

objavljeno u: Јавне набавке | 0

Дел. бр. 14-0-1239/2017-01

12.09.2017.

 

На основу члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 02/2017 – Набавка и уградња система за гашење пожара преко распршивача за потребе Наручиоца број 14-0-9/2017-50 од 01.09.2017. године, Наручилац објављује,

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

Назив Наручиоца: МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ – УПРАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ БРОДОВА ЗА ПЛОВИДБУ.

Адреса Наручиоца:

ул. Народних хероја број 30/II, 11070 Нови Београд.

Интернет адреса Наручиоца:

www.uprava-brodova.gov.rs

office@uprava-brodova.gov.rs

 

Врста Наручиоца:

Орган државне управе у саставу Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије у складу са чланом 6. Закона о министарствима (“Службени гласник Републике Србије“, број 44/2014, 14/2015, 54/2015, 96/2015 – други закон и 62/2017).

 

Врста поступка јавне набавке:

Јавна набавка мале вредности.

Врста предмета:

Радови.

За радове природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Јавна набавка мале вредности број 02/2017 – Набавка и уградња система за гашење пожара преко распршивача за потребе Наручиоца се спроводи у складу са чланом 5. став 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и у складу са Уредбом о класификацији делатности, Сектор Ф – Грађевинарство (“Службени гласник Републике Србије“, број 54/2010).

Место извршења радова јесу пословне канцеларије Наручиоца број 108 и број 109, које се налазе на адреси: ул. Народних хероја број 30/II, 11070 Нови Београд.

Ознака из класификације делатности јесте Сектор Ф – Грађевинарство, Област 43, Грана 43.2, Група 43.22 – Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система – Противпожарни системи.

54343000 – Радови на инсталацији уређаја за противпожарну заштиту.

 

Критеријум, елементи за доделу Уговора о јавној набавци мале вредности:

Избор најповољније понуде се врши применом критеријума економски најповољније понуде, пондерисањем следећих елемената:

Укупна цена са максималним бројем пондера, 60 пондера

Рок за извршење са максималним бројем пондера, 40 пондера

Гарантни рок (резервни крутеријум)

Елементи критеријума су ближе утврђени Конкурсном документацијом.

 

Начин подношења понуде:

Понуду може поднети Понуђач који наступа самостално, Понуђач који наступа са Подизвођачем, односно Подизвођачима, као и Група Понуђача која подноси заједничку понуду.

 

Услови за учешће у поступку јавне набавке мале вредности:

Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове у складу са чланом 75. и чланом 76. Закона о јавним набавкама, који су ближе одређени Конкурсном документацијом. Понуђачи су обавезни да доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из Конкурсне документације.

 

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је Конкурсна документација доступна:

Конкурсна документација се може преузети на следеће начине:

– непосредно у пословним просторијама Наручиоца на адреси: ул. Народних хероја број 30/II, 11070 Нови Београд;

– на Порталу Управе за јавне набавке – www.portal.ujn.gov.rs и

– на интернет презентацији Наручиоца –  www.uprava-brodova.gov.rs

 

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

Понуде се подносе у затвореној коверти или кутији. Понуде се могу поднети непосредно у пословним просторијама Наручиоца у ул. Народних хероја број 30/II, 11070 Нови Београд и путем поште на начин који је предвиђен у Конкурсној документацији на адресу: ул. Народних хероја број 30/II, 11070 Нови Београд, до дана 20.09.2017. године до 11.45 часова. Као меродавно рачуна се време предаје понуде на писарници Наручиоца, а не време предаје понуде у Пошти.

 

Адреса и интернет адреса државног органа, односно органа или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и слично:

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Министарству заштите животне средине Републике Србије, ул. Булевар Михајла Пупина број 2, 11070 Нови Београд, www.ekologija.gov.rs

 

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије, ул. Немањина број 22-24, 11000 Београд, www.minrzs.gov.rs

 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Министарству финансија Републике Србије – Пореска управа, ул. Саве Машковића број 3-5, 11000 Београд, филијала Нови Београд 1, ул. Тошин бунар број 159, 11070 Нови Београд, www.poreskauprava.gov.rs

 

Место, време и начин отварања понуда:

Отварање понуда ће бити одржано у пословним просторијама Наручиоца, на адреси: ул. Народних хероја број 30/II, 11070 Нови Београд, дана 20.09.2017. године у 12.00 часова.

 

Услови под којима представници Понуђача могу учествовати у поступку отворања понуда:

Представници Понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда само ако поседују одговарајуће овлашћење и то на начин који је предвиђен Конкурсном документацијом.

 

Рок за доношење Одлуке о додели Уговора о јавној набавци:

Најкасније у року од 10 (десет) дана од дана достављања Директору Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу, Извештаја о стручној оцени, од стране Комисије за спровођење поступка јавне набавке мале вредности број 02/2017 – Набавка и уградња система за гашење пожара преко распршивача, која је образована на основу Решења број 14-0-9/2017-50 од 01.09.2017. године.

 

Лице за контакт:

Милош Селаковић дипломирани правник и службеник за јавне набавке.

milos.selakovic@uprava-brodova.gov.rs

 

Комисија:

Александар Михаиловић, дипл. инж. машинства, председник Комисије

Милош Селаковић, дипл. правник, члан Комисије

Душан Жугић, дипл. економиста, члан Комисије

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација