ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

objavljeno u: Јавне набавке | 0

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и на основу тачке 8. подтачка е) Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 02/2017 – Набавка и уградња система за гашење пожара преко распршивача за потребе Наручиоца, а која је заведена под бројем 14-0-9/2017-50 од 01.09.2017. године, директор Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу у својству Руководиоца код Наручиоца доноси:

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 

У поступку јавне набавке мале вредности број 02/2017 – Набавка и уградња система за гашење пожара преко распршивача за потребе Наручиоца, чија је процењена вредност 1.458.333,33 динара без ПДВ-а, Уговор на основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности број 02/2017, додељује се, односно на основу одговарајућег Споразума који је закључен између учесника у Заједничкој понуди, као овлашћени Понуђач са којим се закључује Уговор о јавној набавци мале вредности, одређен је Понуђач – ПРЕДУЗЕЋЕ “SECTRON EXPORT-IMPORT“, ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ, ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ, ул. Јурија Гагарина број 11б, 11070 Београд-Нови Београд.

 

Oдлукa o дoдeли угoвoрa