ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

objavljeno u: Јавне набавке | 0

Дел. бр. 14-0-1239/2017-08
Београд, 02.10.2017.

 

На основу члана 116. став 1. и Прилога 3И Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац – Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу доноси

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

1) Назив, адреса и интернет страница Наручиоца:
– МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ – УПРАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ БРОДОВА ЗА ПЛОВИДБУ, ул. Народних хероја број 30/II, 11070 Београд, Нови Београд.
www.uprava-brodova.gov.rs,
office@uprava-brodova.gov.rs

2) Врста Наручиоца:
– Корисник буџетских средстава, орган државне управе у саставу Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије у складу са чланом 6. Закона о министарствима (“Службени гласник Републике Србије“, број 44/2014, 14/2015, 54/2015, 96/2015-други закон и 62/2017).
3) Врста предмета:
– Радови.

4) За радове природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:
Јавна набавка мале вредности број 02/2017 – Набавка и уградња система за гашење пожара преко распршивача за потребе Наручиоца се спроводи у складу са чланом 5. став 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и у складу са Уредбом о класификацији делатности, Сектор Ф – Грађевинарство (“Службени гласник Републике Србије“, број 54/2010).

Место извршења радова јесу пословне канцеларије Наручиоца број 108 и број 109, које се налазе на адреси: ул. Народних хероја број 30/II, 11070 Београд, Нови Београд.

Ознака из класификације делатности јесте Сектор Ф – Грађевинарство, Област 43, Грана 43.2, Група 43.22 – Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система – Противпожарни системи.
54343000 – Радови на инсталацији уређаја за противпожарну заштиту.

5) Уговорена вредност:
– Укупна цена без ПДВ-а: 1.448.248,17 динара
– ПДВ: 289.649,63 динара
– Укупно: 1.737.897,80 динара

6) Критеријум за доделу Уговора о јавној набавци мале вредности:
Избор најповољније понуде је извршен на основу примене критеријума економски најповољније понуде пондерисањем следећих елемената:
– Укупна понуђена цена са максималним бројем пондера, 60 пондера
– Рок за извршење са максималним бројем пондера, 40 пондера
– Гарантни рок – резервни критеријум

7) Број примљених понуда:
– 1 (једна) понуда

8)Највиша и најнижа понуђена цена:
– Највиша понуђена цена:
– Укупна цена без ПДВ-а: 1.448.248,17 динара
– ПДВ: 289.649,63 динара
– Укупно: 1.737.897,80 динара

– Најнижа понуђена цена:
– Укупна цена без ПДВ-а: 1.448.248,17 динара
– ПДВ: 289.649,63 динара
– Укупно: 1.737.897,80 динара

9) Највиша и најнижа цена код прихватљивих понуда:
– Највиша понуђена цена:
– Укупна цена без ПДВ-а: 1.448.248,17 динара
– ПДВ: 289.649,63 динара
– Укупно: 1.737.897,80 динара

– Најнижа понуђена цена:
– Укупна цена без ПДВ-а: 1.448.248,17 динара
– ПДВ: 289.649,63 динара
– Укупно: 1.737.897,80 динара

10) Датум доношења Одлуке о додели Уговора о јавној набаци мале вредности:
– 21.09.2017. године.

11) Датум закључења Уговора о јавној набавци мале вредности:
– 29.09.2017. године.

12) Основни подаци о учесницима у Заједничкој понуди – Извођачи радова:
– ПРЕДУЗЕЋЕ “SECTRON EXPORT-IMPORT“, ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ, ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ, ул. Јурија Гагарина број 11б, 11070 Београд, Нови Београд – овлашћени Понуђач за закључење Уговора заведеног код Наручиоца радова под бројем 14-0-1311/2017-01 на дан 28.09.2017. године, а код Извођача радова под бројем 70/17 на дан 29.09.2017. године, на основу Споразума о формирању Групе Понуђача закљученог на дан 15.09.2017. године, између учесника у Заједничкој понуди број 66/17 од 18.09.2017. године, заведеној код Наручиоца под бројем 14-0-1239/2017-04 на дан 20.09.2017. године.
Матични број: 06700420;
ПИБ: 100169262.

– “TVI DOO“, ул. Стојана Матића број 44/2, 11030 Београд, Чукарица.
Матични број: 20663987;
ПИБ: 106707005.

13) Период важења Уговора о јавној набавци мале вредности:
– 60 (шездесет) дана од дана потписивања Записника између овлашћеног представника Наручиоца радова и овлашћеног представника Извођача радова, што представља почетак реализације предметног Уговора, у складу са чланом 5. и чланом 14. предметног Уговора о јавној набавци мале вредности.

14) Околности које представљају основ за измену Уговора о јавној набавци мале вредности:
– На основу члана 115. став 1. Закона о јавним набавкама, а у складу са чланом 3. став 4. предметног Уговора о јавној набавци мале вредности, Наручилац радова може након закључења предметног Уговора о јавној набавци мале вредности без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, са тим да вредност предметног Уговора о јавној набавци мале вредности може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог Уговора о јавној набавци мале вредности, односно од вредности из члана 3. став 1. предметног Уговора, при чеми укупна вредност повећања Уговора о јавној набавци не може бити већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

Предметни Уговор о јавној набавци мале вредности се може изменити или допунити само у писаној форми закључивањем Анекса предметног Уговора о јавној набавци мале вредности уз сагласност обе уговорне стране у складу са чланом 18. став 1. предметног Уговора о јавној набавци мале вредности, а на основу члана 115. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

Комисија:
1. Александар Михаиловић, дипл. инж., председник Комисије
2. Милош Селаковић, дипл. прав., члан Комисије
3. Душан Жугић, дипл.екон., члан Комисије