ОДГОВОР НА ПОСТАВЉЕНО ПИТАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА

objavljeno u: Јавне набавке | 0

У поступку јавне набавке мале вредности број 01/2018 – Набавка погонског горива путем картице за потребе Наручиоца – УПРАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ БРОДОВА ЗА ПЛОВИДБУ, ул. Народних хероја број 30/II, 11070 Београд, Нови Београд, потенцијални Понуђач – “ЛУКОИЛ СРБИЈА“ АД, ул. Булевар Михаила Пупина број 165Д, 11070 Београд, Нови Београд је у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Конкурсном документацијом број 14-0-106/2018-02 од 15.01.2018. године, део под називом “УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ“, тачка 5. под називом “ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ’, на дан 16.01.2018.године, у електронској форми, поставио питање заведено код Наручиоца под бројем 14-0-106/2018-03, а у вези са садржајем Конкурсне документације која је објављена на Порталу јавних набавки и на интернет презентацији Наручиоца на дан 15.01.2018. године.

 

Цео одговор