ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

objavljeno u: Јавне набавке | 0

Дел. број: 14-0-106/2018-06

 

На основу члана 63. став 5. и Прилогом 3Ж Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

Назив Наручиоца:

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ – УПРАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ БРОДОВА ЗА ПЛОВИДБУ.

 

Адреса Наручиоца:

ул. Народних хероја број 30/II, 11070 Београд, Нови Београд.

 

Интернет адреса Наручиоца:

www.uprava-brodova.gov.rs

office@uprava-brodova.gov.rs

 

Врста Наручиоца:

Орган државне управе у саставу Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије у складу са чланом 6. Закона о министарствима (“Службени гласник Републике Србије“, број 44/2014, 14/2015, 54/2015, 96/2015-други закон и 62/2017).

 

Врста поступка јавне набавке:

Јавна набавка мале вредности.

 

Врста предмета:

Набавка добара.

 

За добра и услуге опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

Јавна набавка мале вредности број 01/2018 – Набавка погонског горива путем картице за потребе Наручиоца.

 

30163100 – Кредитне картице за гориво.

 

Датум објављивања Позива за подношење понуда:

15.01.2018. године.

 

Датум објављивања Обавештења о продужењу рока за подношење понуда:

18.01.2018. године.

 

Разлог за продужење рока за подношење понуда:

Измене и допуне конкурсне документације у складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), а у вези са Одговором на постављено питање потенцијалног Понуђача број 14-0-106/2018-04 од 17.01.2018. године.

 

Време и место подношења понуда (нови рок):

Понуде се могу поднети непосредно у пословним просторијама Наручиоца, на адреси: ул. Народних хероја број 30/II, 11070 Београд, Нови Београд и путем поште на начин који је предвиђен у Изменама и допунама Конкурсне документације број 14-0-106/2018-05 од 18.01.2018. године на адресу: ул. Народних хероја број 30/II, 11070 Београд, Нови Београд, до дана 25.01.2018. године до 11 и 45 часова. Као меродавно рачуна се време предаје понуде на писарници Наручиоца, а не време предаје понуде у Пошти.

 

Место, време и начин отварања понуда:

Поступак отварање понуда ће бити одржан у пословним просторијама Наручиоца, на адреси: ул. Народних хероја број 30/II, 11070 Београд, Нови Београд, на дан 25.01.2018. године у 12.00 часова.

 

Лице за контакт:

Милош Селаковић дипломирани правник и службеник за јавне набавке

milos.selakovic@uprava-brodova.gov.rs

 

КОМИСИЈА:

Душан Жугић дипл.екон., председник Комисије

Милош Селаковић дипл.прав., члан Комисије

Татјана Петронијевић, члан Комисије

 

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда