ИЗМЕНA ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ

objavljeno u: Јавне набавке | 0

 

На основу члана 51. став 4. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), директор Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу у својству Руководиоца код Наручиоца доноси

 

ОДЛУКУ

О УСВАЈАЊУ  ИЗМЕНЕ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ

 

Усваја се Измена Плана Јавних набавки за 2019. годину Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу, заведена код Наручиоца под бројем 14-0-44/2019-03 на дан 26.03.2019. године, а која је извршена из разлога измене предмета јавне набавке у квантитативном смислу у поступку јавне набавке мале вредности број 02/2019 – Набавка једног службеног аутомобила средње класе и једног службеног аутомобила ниже класе.

 

Одлука о усвајању измене Плана јавних набавки за 2019.

Измена Плана јавних набавки за 2019.