ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА

objavljeno u: Јавне набавке | 0

Дел. бр. 14-0-9/19-39

04.06.2019.

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и на основу тачке 7. подтачка е) Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 03/2019 – Услуге осигурања за потребе Наручиоца, а која је заведена под бројем 14-0-9/2019-34 од 21.05.2019. године, директор Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу, у својству Руководиоца Наручиоца доноси

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 

У поступку јавне набавке мале вредности број 03/2019 – Услуге осигурања за потребе Наручиоца.

 

Одлукa о додели уговора