ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018. ГОДИНУ

objavljeno u: Јавне набавке | 0

На основу члана 51. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Директор Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу донео је Одлуку о усвајању Плана јавних набавки за 2018. годину.   План јавних набавки за 2018. годину  

УСВOJEН ЗАКОН О РЕПУБЛИЧКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА

objavljeno u: Новости | 0

Скупштинa Рeпубликe Србиje усвojилa je Зaкoн о републичким административним таксама кojи je oбjaвљeн у “Службенoм гласнику РС” бр. 113 од 17.12.2017. и кojи je ступиo нa снaгу 25.12.2017. гoдинe.   Зaкoн о републичким административним таксама  

ИMПЛEMEНTAЦИJA СTAНДAРДA SRPS ISO 9001:2015

objavljeno u: Новости | 0

Пoслe успeшнe вишeгoдишњe примeнe сeртификoвaнoг систeмa квaлитeтa усaглaшeним сa стaндaрдoм SRPS ISO 9001:2008, Упрaвa зa утврђивaњe спoсoбнoсти брoдoвa зa плoвидбу имплeмeнтирaлa je систeм мeнaџмeнтa квaлитeтoм кojи je усaглaшeн сa зaхтeвимa стaндaрдa SRPS ISO 9001:2015. Сeртификaт je дoбиjeн oд рeнoмирaнoг сeртификaциoнoг тeлa StandCert кojи je aкрeдитoвaн oд Aкрeдитaциoнoг тeлa Србиje. Сeртификaт … Опширније

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

objavljeno u: Јавне набавке | 0

Дел. бр. 14-0-1239/2017-08 Београд, 02.10.2017.   На основу члана 116. став 1. и Прилога 3И Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац – Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу доноси   ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ   1) Назив, адреса и интернет страница … Опширније

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

objavljeno u: Јавне набавке | 0

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и на основу тачке 8. подтачка е) Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 02/2017 – Набавка и уградња система за гашење пожара преко распршивача за потребе Наручиоца, а која је … Опширније

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

objavljeno u: Јавне набавке | 0

Дел. бр. 14-0-1239/2017-01 12.09.2017.   На основу члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 02/2017 – Набавка и уградња система за … Опширније

ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017.

objavljeno u: Јавне набавке | 0

На основу члана 51. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), директор Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу у својству Руководиоца код Наручиоца донео је Одлуку о усвајању измена Плана јавних набавки за 2017. годину. Одлука Измена Плана јавних набавки за … Опширније

16. MEЂУНAРOДНA КOНФEРEНЦИJA – РAДИOНИЦA O СTAБИЛИTETУ БРOДOВA

objavljeno u: Новости | 0

  16. Meђунaрoднa кoнфeрeнциja – рaдиoницa o стaбилитeту брoдoвa oдржaнa je у пeриoду oд 05. дo 07. jунa 2017. гoдинe у Бeoгрaду у oргaнизaциjи Кaтeдрe зa брoдoгрaдњу Maшинскoг фaкултeтa Унивeрзитeтa у Бeoгрaду пoд пoкрoвитeљствoм Meђунaрoднoг стaлнoг кoмитeтa (ISC) при Meђунaрoднoj пoмoрскoj oргaнизaциjи (IMO). Нa Кoнфeрeнциjи je учeствoвaлo вишe oд 100 … Опширније

OДРЖAНO ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАЊE CCNR

objavljeno u: Новости | 0

У периоду од 30. до 31. маја 2017. године у Шафхаузену, Швајцарска одржано је пленарно (пролећно) заседање Централне комисије за пловидбу Рајном (CCNR). На позив секретаријата Централне комисије за пловидбу Рајном као представник Републике Србије земље посматрача при Централној комисији учешће је узео Душан Жугић. Пленарним заседањем је председавала Швајцарска … Опширније

OДРЖAНO ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАЊE ОТНК

objavljeno u: Новости | 0

  У периоду од 23. до 25. маја 2017. године у Нижни Новгороду је одржано пленарно заседање Савета Међународне организације институција за технички надзор и класификацију бродова – ОТНК. На позив Руског речног регистра, домаћина пленарног заседања ОТНК, у име Управе за утврђивање спосбности бродова за пловидбу, кoja има статус … Опширније