ОДЛУКA О УСКЛАЂИВАЊУ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020.

objavljeno u: Јавне набавке | 0

Деловодни број 14-0-9/2020-40 03.07.2020.   На основу члана 239. став 2. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“, број 91/2019), директор Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу у својству Руководиоца код Наручиоца доноси   ОДЛУКУ О УСКЛАЂИВАЊУ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ СА НОВИМ ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ … Опширније

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

objavljeno u: Јавне набавке | 0

Дел. број: 14-0-644/2020-10 09.06.2020.   На основу члана 116. став 1. и Прилога 3И Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац – Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу доноси   ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ   У поступку јавне набавке мале вредности број … Опширније

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

objavljeno u: Јавне набавке | 0

Дел. број: 14-0-9/20-34 26.05.2020.   Нa основу члана 108. 3aкона о jaвним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ брoj 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и на основу тачке 7. подтачка e) Oдлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности брoj 02/2020 – Услугe oсигурaњa зa пoтрeбe Нaручиoцa, а која је заведена под … Опширније

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

objavljeno u: Јавне набавке | 0

Дел. бр. 14-0-644/2020-01 15.05.2020.   На основу члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 02/2020 – Услугe oсигурaњa зa пoтрeбe Наручиоца … Опширније

ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020.

objavljeno u: Јавне набавке | 0

На основу члана 51. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), директор Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу у својству Руководиоца код Наручиоца донео је Одлуку о усвајању измена Плана јавних набавки за 2020. годину.   Измена Плана јавних набавки за … Опширније

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

objavljeno u: Јавне набавке | 0

Дел. број: 14-0-66/2020-10 03.02.2020.   На основу члана 116. став 1. и Прилога 3И Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац – Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу доноси   ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ   У поступку јавне набавке мале вредности број … Опширније

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

objavljeno u: Јавне набавке | 0

Дел. број: 14-0-9/20-06 23.01.2020.   Ha основу члана 108. 3aкона о jaвним набавкама („Службени гласник Републике Cpбије“ бpoj 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и на основу тачке 8. подтачка e) Oдлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности 01/2020 – Haбавка погонског горива путем картице за потребе Наручиоца, а која је … Опширније

ОДГОВОР НА ПОСТАВЉЕНО ПИТАЊЕ

objavljeno u: Јавне набавке | 0

Дел. број; 14-0-66/2020-04 17.01.2020.   На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Конкурсне документације број 14-0-66/2020-02 од 13.01.2020. године, део под називом “УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ“, тачка 5. под називом “ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, … Опширније

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

objavljeno u: Јавне набавке | 0

Дел. бр. 14-0-66/2020-01 13.01.2020.   На основу члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 01/2020 – Набавка погонског горива путем картице … Опширније

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ

objavljeno u: Јавне набавке | 0

На основу члана 51. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Директор Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу донео је Одлуку о усвајању Плана јавних набавки за 2020. годину.   План јавних набавки за 2020. годину