ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

objavljeno u: Јавне набавке | 0

24.03.2016.
Дел. бр. 16-0-11/2016-15

 

 

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и на основу тачке 8. подтачка е) Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 02/2016 – Услуге обезбеђења – физичко-техничког обезбеђења, а која је заведена под бројем 16-0-11/2016-10 од 03.03.2016. године, директор Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу у својству Руководиоца Наручиоца доноси:

 

ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
 
 
 

Поступак јавне набавке мале вредности број 02/2016 – Услуге обезбеђења – физичко-техничког обезбеђења, чија је процењена вредност 1.458.334,00 динара без ПДВ-а, се обуставља.