ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 13.01.2016.

objavljeno u: Јавне набавке | 0

13.01.2016.
Дел.број:    16-0-79/2016-01

На основу члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 01/2016 – Набавка погонског горива путем картице за потребе Наручиоца број 16-0-11/2016-02 од 06.01.2016. године, Наручилац објављује 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
 
 

Назив Наручиоца:
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ – УПРАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ БРОДОВА ЗА ПЛОВИДБУ

Адреса Наручиоца: 
ул. Народних хероја број 30/II, 11070 Нови Београд

Интернет адреса Наручиоца: 
www.uprava-brodova.gov.rs и office@uprava-brodova.gov.rs

Врста Наручиоца: 
Орган државне управе у саставу Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије у складу са чланом 6. Закона о министарствима (“Службени гласник Републике Србије“, број 44/2014, 14/2015 и 54/2015)

Врста поступка јавне набавке: 
Јавна набавка мале вредности

Врста предмета: 
Добара

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке
Јавна набавка мале вредности број 01/2016 – Набавка погонског горива путем картице за потребе Наручиоца.
30163100 – Кредитне картице за гориво

Критеријум, елементи за доделу Уговора о јавној набавци мале вредности:
Избор најповољније понуде се врши применом критеријума економски најповољније понуде. Елементи критеријума су ближе утврђени Конкурсном документацијом.

Начин подношења понуде:
Понуду може поднети Понуђач који наступа самостално, Понуђач који наступа са Подизвођачем, односно Подизвођачима, као и Група Понуђача која подноси заједничку понуду.

Услови за учешће у поступку јавне набавке мале вредности:
Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове у складу са чланом 75. и чланом 76. Закона о јавним набавкама, који су ближе одређени Конкурсном документацијом. Понуђачи су обавезни да доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из Конкурсне документације.

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је Конкурсна документација доступна:
Конкурсна документација се може преузети на следеће начине:

  • непосредно у пословним просторијама Наручиоца на адреси: ул. Народних хероја број 30/II, 11070 Нови Београд;
  • на Порталу Управе за јавне набавке – portal.ujn.gov.rs
  • на интернет адреси Наручиоца – www.uprava-brodova.gov.rs

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуде се подносе у затвореној коверти или кутији. Понуде се могу поднети непосредно у пословним просторијама Наручиоца у ул. Народних хероја број 30/II, 11070 Нови Београд и путем поште на начин који је предвиђен у Конкурсној документацији на адресу: ул. Народних хероја број 30/II, 11070 Нови Београд, до дана 21.01.2016. године до 11 и 45 часова. Као меродавно рачуна се време предаје понуде на писарници Наручиоца, а не време предаје понуде у Пошти.

Адреса и интернет адреса државног органа, односно органа или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и слично:

  • Подаци о заштити животне средине се могу добити у Министарству пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије, ул. Немањина број 22-26, 11000 Београд, www.mpzzs.gov.rs
  • Подаци о заштита при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије, ул. Немањина број 22-26, 11000 Београд, www.minrzs.gov.rs
  • Подаци о пореским обавезама се могу добити у Министарству финансија Републике Србије – Пореска управа, ул. Саве Машковића број 3-5, 11000 Београд, филијала Нови Београд 1, ул. Тошин бунар број 159, 11070 Нови Београд, www.poreskauprava.gov.rs

Место, време и начин отварања понуда:
Отварање понуда ће бити одржано у пословним просторијама Наручиоца, на адреси: ул. Народних хероја број 30/II, 11070 Нови Београд, дана 21.01.2016. године у 12.00 часова.

Услови под којима представници Понуђача могу учествовати у поступку отворања понуда:
Представници Понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда само ако поседују одговарајуће овлашћење и то на начин који је предвиђен Конкурсном документацијом.

Рок за доношење Одлуке о додели Уговора о јавној набавци:
У року од 5 (пет) дана од дана достављања директору Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу, Извештаја о стручној оцени, од стране Комисије за спровођење поступка јавне набавке мале вредности број 01/2016 – Набавка погонског горива путем картице, која је образована на основу Решења број 16-0-11/2016-03 од 06.01.2016. године.

Лице за контакт:
Милош Селаковић дипломирани правник и службеник за јавне набавке.
E-mail: milos.selakovic@uprava-brodova.gov.rs