ODLUKA O DODELI UGOVORA

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Del. broj: 14-0-9/20-34

26.05.2020.

 

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Cpbije“ broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i na osnovu tačke 7. podtačka e) Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti broj 02/2020 – Usluge osiguranja za potrebe Naručioca, a koja je zavedena pod brojem 14-0-9/2020-30 od 11.05.2020. godine, direktor Uprave za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu donosi

 

ODLUKU O DODELI UGOVORA

 

U postupku javne nabavke male vrednosti broj 02/2020 – Usluge osiguranja za potrebe Naručioca.

 

Odluka o dodeli ugovora