ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА

objavljeno u: Јавне набавке | 0

Дел. број 14-0-9/19-54

Београд, 23.07.2019.

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и на основу тачке 8. подтачка е) Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 02/2019 – Набавка једног службеног аутомобила средње класе и једног службеног аутомобила ниже класе за потребе Наручиоца, а која је заведена под бројем 14-0-9/2019-49 од 28.06.2019. године, директор Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу у својству Руководиоца Наручиоца доноси:

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 

У поступку јавне набавке мале вредности број 02/2019 – Набавка једног службеног аутомобила средње класе и једног службеног аутомобила ниже класе.

 

Одлука о додели уговора