ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА

objavljeno u: Јавне набавке | 0
Потенцијалним Понуђачима у поступку јавне набавке мале вредности број 04/2014 – услуге резервације и куповине авио карата и у поступку јавне набавке мале вредности број 05/2014 – услуге резервације и плаћања хотелског смештаја

Предмет: Одговор на питање потенцијалног Понуђача – “NEMESIS“ DOO из Београда

НАРУЧИЛАЦ: МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ – УПРАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ БРОДОВА ЗА ПЛОВИДБУ, ул. Народних херија бр. 30/II, 11070 Нови Београд
Потенцијални Понуђач “NEMESIS“ DOO из Београда, у поступку јавне набавке мале вредности број 04/2014 – услуге резервације и куповине авио карата и у поступку јавне набавке мале вредности број 05/2014 – услуге резервације и плаћања хотелског смештаја, поставио је Наручиоцу – Управи за утврђивање способности бродова за пловидбу питање у вези са предметним конкурсним документацијама, а у вези са припремањем понуда за наведене поступке јавних набавки мале вредности.

 
  1. Питање се односи на фиксне цене за предметне услуге у поступцима јавних набавки број 04/2014 и број 05/2014.
  • На страни 9. Конкурсне документације у поступку јавних набавки мале вредности број 04/2014 – услуге резервације и куповине авио карата у делу под називом “Упутство Понуђачима како да сачине понуду“, под насловом “ЦЕНА“, наведено је да су фиксне само цене које се односе на услуге резервације и куповине авио карата (фиксне – значи да цене за предметне услуге се не могу мењати за време трајања Уговора о јавној набавци), док износи који се односе на цену саме авио карте су променљиве и могу се мењати за време трајања Уговора о јавној набавци, јер одређивање цене за авио карте не зависи од Понуђача. Такође, у Табели која је предвиђена у техничкој спецификацији у колони под називом “Цене резервације карте“, се наводе износи који се односе на услуге Понуђача за резервације и куповину авио карата и те цене су фиксне и не могу се мењати, док у колони под називом “Цене авио карте без ПДВ-а“ и под називом “Цене авио карте са ПДВ-ом“, се наводе износи који се односе на цену саме авио карте и то износи који важе на дан припремања понуде од стране Понуђача.

 

  • На страни 9. Конкурсне документације у поступку јавних набавки мале вредности број 05/2014 – услуге резервације и плаћања хотелског смештаја у делу под називом “Упутство Понуђачима како да сачине понуду“, под насловом “ЦЕНА“, наведено је да су фиксне само цене које се односе на услуге резервације и плаћања хотелског смештаја (фиксне – значи да цене за предметне услуге се не могу мењати за време трајања Уговора о јавној набавци), док износи који се односе на цену хотелског смештаја су променљиве и могу се мењати за време трајања Уговора о јавној набавци, јер одређивање цене хотелског смештаја не зависи од Понуђача. Такође, у Табели која је предвиђена у техничкој спецификацији у колони под називом “Цене услуге резервације“, се наводе износи који се односе на услуге Понуђача за резервације и плаћање хотелског смештаја и те цене су фиксне и не могу се мењати, док у колони под називом “Цене хотелског смештаја без ПДВ-а“ и под називом “Цене хотелског смештаја са ПДВ-ом“, се наводе износи који се односе на цену хотелског смештаја и то износи који важе на дан припремања понуде од стране Понуђача.

Напомена: На предметно питање које је постављено у електронској форми на дан 29.05.2014. године Наручилац је одговорио у електронској форми на дан 30.05.2014. године, из разлога јер је службеник за јавне набавке на дан 29.05.2014. године из оправданих разлога био одсутан са свог радног места.

 

С поштовањем,

Службеник за јавне набавке – Милош Селаковић дипломирани правник