ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 25.06.2014.

objavljeno u: Јавне набавке | 0

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012), Наручилац – Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу доноси

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


1) Назив, адреса и интернет страница Наручиоца:

УПРАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ БРОДОВА ЗА ПЛОВИДБУ, ул. Народних хероја бр. 30/II, 11070 Нови Београд, www.uprava-brodova.gov.rs


2) Врста Наручиоца:
Корисник буџетских средстава, орган државне управе у саставу Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије

 

3) Врста предмета:
Услуге

 

4) За добра и услуге, опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника:

Поступак јавне набавке мале вредности број 05/2014 – Услуге резервације и плаћања хотелског смештаја за потребе службених путовања запослених код Наручиоца
55110000 – услуге хотелског смештаја


5) Уговорена вредност:
452.190,00 динара

 

6) Критеријум за доделу Уговора о јавној набавци:
Избор најповољније понуде је извршен на основу примене критеријума економски најповољније понуде пондерисањем следећих елемената: (a) понуђена цена – 70 пондера, (б) рок наручивања и евентуалног отказивања услуге резервације и плаћања хотелског смештаја без и са последицама – 20 пондера, (в) доступност – 10 пондера, (д) рок и начин плаћања – резервни критеријум

 

7) Број примљених понуда:
4 (четири) понуде

 

8) Највиша и најнижа понуђена цена:
– Највиша понуђена цена:    1.026.600,00 динара
– Најнижа понуђена цена:       315.415,00 динара

 

9) Највиша и најнижа цена код прихватљивих понуда:
– Највиша понуђена цена:                   1.026.600,00 динара
– Најнижа цена на годишњем нивоу:    452.190,00 динара

 

10) Датум доношења одлуке о додели Уговора о јавној набаци:
12.06.2014. године

 

11) Датум закључења Уговора о јавној набавци:
24.06.2014. године

 

12) Основни подаци о Пружаоцу услуга:
CD TRAVEL DOO, ул.Краља Милутина бр.57, 11000 Београд
Матични број: 17538667
ПИБ: 103264318

 

13) Период важења Уговора о јавној набавци:
Од 01.07.2014. до 30.06.2015. године

 

14) Околности које представљају основ за измену Уговора о јавној набавци:
Предметни Уговор о јавној набавци се може изменити или допунити само у писаној форми закључивањем Анекса предметног Уговора о јавној набавци уз сагласност обе уговорне стране у складу са чланом 14. став 1. предметног Уговора о јавној набавци и у случају промене цене у складу са чланом 4. став 4. предметног Уговора о јавној набавци.


15) Остале информације:

На основу Закона о министарствима (“Службени гласник Републике Србије“, број 44/2014), Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу као орган државне управе у саставу Министарства саобраћаја Републике Србије је постала орган државне управе у саставу Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије, почев од 26.04.2014. године.