ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 25.06.2014.

objavljeno u: Јавне набавке | 0
На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012), Наручилац – Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу доноси

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
 


1) Назив, адреса и интернет страница Наручиоца:

УПРАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ БРОДОВА ЗА ПЛОВИДБУ, ул.Народних хероја бр. 30/II, 11070 Нови Београд, www.uprava-brodova.gov.rs


2) Врста Наручиоца:

Корисник буџетских средстава, орган државне управе у саставу Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије


3) Врста предмета:
Услуге

4) За добра и услуге, опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника:

Поступак јавне набавке мале вредности број 04/2014 – Услуге резервације и куповине авио карата за потребе службених путовања у иностранство запослених код Наручиоца
60400000 – услуге авио превоза


5) Уговорена вредност:
227.681,00 динара

6) Критеријум за доделу Уговора о јавној набавци:

Избор најповољније понуде је извршен на основу примене критеријума економски најповољније понуде пондерисањем следећих елемената: (а) понуђена цена – 70 пондера, (б) рок наручивања и евентуалног отказивања услуге резервације и куповине авио карата без и са последицама – 20 пондера, (в) доступност – 10 пондера, (д) рок и начин плаћања – резервни критеријум


7) Број примљених понуда:
3 (три) понуде

8) Највиша и најнижа понуђена цена:
– Највиша понуђена цена:                        523.095,00 динара
– Најнижа понуђена цена:                        227.681,00 динара

9) Највиша и најнижа цена код прихватљивих понуда:
– Највиша понуђена цена:                        227.681,00 динара
– Најнижа цена на годишњем нивоу:        227.681,00 динара

10) Датум доношења одлуке о додели Уговора о јавној набавци:
12.06.2014. године

11) Датум закључења Уговора о јавној набавци:
24.06.2014. године

12) Основни подаци о Пружаоцу услуга:
CD TRAVEL DOO, ул. Краља Милутина бр. 57, 11000 Београд
Матични број: 17538667
ПИБ: 103264318

13) Период важења Уговора о јавној набавци:
Од 01.07.2014. до 30.06.2015. године

14) Околности које представљају основ за измену Уговора о јавној набавци:
Предметни Уговор о јавној набавци се може изменити или допунити само у писаној форми, закључивањем Анекса предметног Уговора о јавној набавци уз сагласност обе уговорне стране у складу са чланом 14. став 1. предметног Уговора о јавној набавци и у случају промене цене у складу са чланом 4. став 4. предметног Уговора о јавној набавци.

 

15) Остале информације:
На основу Закона о министарствима (“Службени гласник Републике Србије“, број 44/2014), Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу као орган државне управе у саставу Министарства саобраћаја Републике Србије је постала орган државне управе у саставу Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије, почев од 26.04.2014. године.