Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места 10.09.2015.

Дел. бр. 16-0-1023/2015-02
10.09.2015.

 

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
УПРАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ БРОДОВА ЗА ПЛОВИДБУ
ул. Народних хероја број 30/II, 11070 Нови Београд
 
 

На основу члана 54. и члана 55. Закона о државним службеницима (“Службени гласник Републике Србије“, број 79/2005, 81/2005-исправка, 83/2005-исправка, 64/2007, 67/2007-исправка, 116/2008, 104/2009 и 99/2014), од члана 17. до члана 21. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима (“Службени гласник Републике Србије“, број 41/2007-пречишћен текст и 109/2009), Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-6977/2015 од 30.06.2015. године, заведеног у Управи за утврђивање способности бродова за пловидбу под бројем 16-0-927/2015-01 на дан 08.07.2015. године и Сагласности Службе за управљање кадровима број: 111-00-00261/2015-03 од 07.09.2015. године, заведене у Управи за утврђивање способности бродова за пловидбу под бројем 16-0-1111/2015-02 на дан 07.09.2015. године, директор Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу оглашава јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије – Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу.

I Орган у коме се радно место попуњава
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије – Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу, ул. Народних хероја број 30/II, 11070 Нови Београд.

II Радно место које се попуњава
1. Радно место за послове надзора за труп и опрему, у звању саветника у Одељењу за технички надзор – Одсек за бродове унутрашње пловидбе – Група за бродоградњу и баждарење пловила – 1 (један) извршилац

Опис послова: Анализира и одобрава техничку документацију; израђује алгоритме стручних прорачуна; врши основни, редовни, контролни и ванредни преглед бродова; врши стручно-специјалистичке анализе трупа и опреме трупа бродова и надзор над градњом, преправком и поправком бродова, машина, уређаја и опреме; израђује Одлуке о издавању сведочанства и уверења; обавља и друге послове по налогу Руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области машинско инжењерство – област бродоградње на студијама другог степена, односно у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 (четири) године; најмање 3 (три) године радног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару и познавање енглеског, немачког или руског језика.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: Познавање законских прописа који регулишу област међународне и унутрашње пловидбе, посебно познавање Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама (“Службени гласник Републике Србије“, број 73/2010, 121/2012 и 18/2015) – усмено, познавање Закона о државној припадности и упису пловила (“Службени гласник Републике Србије“, број 10/2013 и 18/2015) – усмено и познавање Правилника о техничким правилима за статутарну сертификацију бродова унутрашње пловидбе, Део III (трећи) под називом  – “Бродограђевински захтеви“ (“Службени гласник Републике Србије“, број 30/2015) – усмено; познавање страног језика (енглески, немачки или руски језик) – достављање одговарајућег доказа и усмена провера; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару и вештина комуникације – усмено.

III Место рада
Ул. Народних хероја број 30/II, 11070 Нови Београд.

VII Адреса на коју се подносе пријаве
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије – Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу, ул. Народних хероја број 30/II, 11070 Нови Београд (пријаве се достављају путем поште или непосредно).

VIII Лице које је задужено за давање обавештења
Селаковић Милош дипл.правник – радно место за правне, кадровске и опште послове – Одсек за правне, кадровске, финансијско-планске и опште послове; тел. 011/260-70-80 и моб. 062/80-92-753; e-mail: milos.selakovic@uprava-brodova.gov.rs

Услови за рад на радном месту: држављанство Републике Србије; да је учесник на јавном конкурсу пунолетан; да има прописану стручну спрему, да учеснику на јавном конкурсу раније није престајао радни однос у државним органима због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора у трајању од најмање 6 (шест) месеци.

Рок за подношење пријаве: рок за подношење пријаве јесте 15 (петнаест) дана и почиње да тече првог наредног дана од дана оглашавања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање, на огласној табли Националне службе за запошљавање, на интернет презентацији Националне службе за запошљавање, на интернет презентацији Е – управе, на интернет презентацији Службе за управљање кадровима и на интернет презентацији Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу.

Докази који се прилажу уз пријаву за конкурс: пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија Уверења о држављанству (да није старије од 6 (шест) месеци); оригинал или оверена фотокопија Извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија Дипломе којом се потврђује тражена стручна спрема; оверена фотокопија радне књижице; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (Уговори о раду, Уговори о делу, Уговори о привременим и повременим пословима, Решења, Потврде и други акти из којих се види на којим пословима и у којем периоду је стечено тражено радно искуство) и Сертификат о знању енглеског, немачког или руског језика који је издат од стране овлашћене Школе за стране језике или неки други доказ о знању енглеског, немачког или руског језика (оверена копија Индекса о положеном испиту, оверена копија Сведочанства из средње школе или други доказ).

Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку обавиће се почев од 13.10.2015. године, са почетком у 09.00 часова у Београду, у пословним просторијама Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу, ул. Народних хероја број 30/II, 11070 Нови Београд. О тачном датуму и времену учесници јавног конкурса ће бити благовремено обавештени телефонским путем на контакт бројеве које наведу у својим пријавама и путем поште у форми Обавештења.

Напомена:
За предметно радно место радни однос се заснива на неодређено време са пуним радним временом.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду у трајању од 6 (шест) месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да предметни испит положе до окончања пробног рада (у року од 6 месеци од дана заснивања радног односа).
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо Уверења о држављанству и Извода из матичне књиге рођених, подноси Решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или Решење да је нераспоређен.
Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или у суду или од стране јавног бележника, као и непотпуне, неразумљиве, неблаговремене и недопуштене пријаве биће одбачене у форми Закључка.
Предметни оглас објављује се на интернет презентацији Службе за управљање кадровима –www.suk.gov.rs,  на интернет презентацији Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу –www.uprava-brodova.gov.rs, на интернет презентацији Е-управе – www.deu.gov.rs, на огласној табли, интернет презентацији – www.nsz.gov.rs, и у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у предметном огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.