MEĐUNARODNI SPORAZUMI, REZOLUCIJE I DIREKTIVE

Evropski sporazum o međunarodnom transportu opasnog tereta na unutrašnjim plovnim putevima – ADN – 1.deo: (“Službeni glasnik RS”, br. 11/19.)

Evropski sporazum o međunarodnom transportu opasnog tereta na unutrašnjim plovnim putevima – ADN – 2.deo: (“Službeni glasnik RS”, br. 11/19.)

Rezolucija 61, UNECE, Ženeva

Rezolucija 24, CEVNI, UNECE, Ženeva

Međunarodna konvencija o ADN, (Evropske odredbe o međunarodnom transportu opasnih tereta na unutrašnjim plovnim putevima), UNECE, Ženeva, izdanje 2015.

Konvencija o baždarenju brodova unutrašnje plovidbe, 1966

Preporuke DK (Dunavske komisije), Osnovne odredbe o plovidbi Dunavom

Direktiva 2016/1629 (EK-Brisel), Minimalni tehnički zahtevi za brodove unutrašnje plovidbe