ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

objavljeno u: Јавне набавке | 0

Дел. бр. 14-0-65/2017-08

Београд, 30.01.2017.

 

На основу члана 116. став 1. и Прилога 3И Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац – Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу доноси

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

1) Назив, адреса и интернет страница Наручиоца:

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ –  УПРАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ БРОДОВА ЗА ПЛОВИДБУ, ул. Народних хероја број 30/II, 11070 Нови Београд, www.uprava-brodova.gov.rs, office@uprava-brodova.gov.rs

2) Врста Наручиоца:

– Корисник буџетских средстава, орган државне управе у саставу Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије у складу са чланом 6. Закона о министарствима (“Службени гласник Републике Србије“, број 44/2014, 14/2015, 54/2015 и 96/2015-други закон).

3) Врста предмета:

– Добра.

4) За добра и услуге, опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника:

– Поступак јавне набавке мале вредности број 01/2017 – Набавка погонског горива путем картице.

30163100 – Кредитне картице за гориво.

5) Уговорена вредност:

– Укупна цена без ПДВ-а: 1.559.511,00 динара

– ПДВ:                                    311.902,20 динара

– Укупно:                            1.871.413,20 динара

6) Критеријум за доделу Уговора о јавној набавци мале вредности:

Избор најповољније понуде је извршен на основу примене критеријума економски најповољније понуде пондерисањем следећих елемената:

– Распрострањеност продајне мреже на територији Републике Србије (број продајних мрежа – бензинских станица), 60 пондера

– Укупна цена, 40 пондера

– Рок и начин плаћања – резервни критеријум

7) Број примљених понуда:

– 2 (две) понуде

8) Највиша и најнижа понуђена цена:

– Највиша понуђена цена:

Укупна цена без ПДВ-а: 1.559.511,00 динара

ПДВ:                                    311.902,20 динара

Укупно:                            1.871.413,20 динара

– Најнижа понуђена цена:

Укупна цена без ПДВ-а: 1.523.725,00 динара

ПДВ:                                    304.745,00 динара

Укупно:                             1.828.470,00 динара      

9) Највиша и најнижа цена код прихватљивих понуда:

– Највиша понуђена цена:

 Укупна цена без ПДВ-а: 1.559.511,00 динара

 ПДВ:                                    311.902,20 динара

 Укупно:                            1.871.413,20 динара

– Најнижа понуђена цена: 

Укупна цена без ПДВ-а: 1.523.725,00 динара

ПДВ:                                    304.745,00 динара

Укупно:                             1.828.470,00 динара      

10) Датум доношења Одлуке о додели Уговора о јавној набаци мале вредности:

– 19.01.2017. године.

11) Датум закључења Уговора о јавној набавци мале вредности:

– 27.01.2017. године.

12) Основни подаци о Пружаоцу услуга:

– Друштво за истраживање, производњу, прераду, дистрибуцију и промет нафте и нафтних деривата и истраживање и производњу природног гаса “НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ А.Д. НОВИ САД“; адреса: ул. Народног фронта број 12, 21000 Нови Сад, Матични број: 20084693, ПИБ: 104052135

13) Период важења Уговора о јавној набавци мале вредности:

– Од 01.02.2017. до 31.01.2018. године

14) Околности које представљају основ за измену Уговора о јавној набавци мале вредности:

 – Предметни Уговор о јавној набавци мале вредности се може изменити или допунити само у писаној форми закључивањем Анекса предметног Уговора о јавној набавци мале вредности уз сагласност обе уговорне стране у складу са чланом 16. став 1. предметног Уговора о јавној набавци мале вредности и у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

 

Комисија:

  1. Александар Михаиловић дипл.инж.  – Председник Комисије
  2. Милош Селаковић дипл.прав. – Члан Комисије
  3. Татјана Петронијевић – Члан Комисије