ЗАКОНИ
 
 

Закон о буџетском систему_(“Службени гласник РС”, бр. 54 од 17. јула 2009, 73 од 12. октобра 2010, 101 од 29. децембра 2010, 101 од 30. децембра 2011, 93 од 28. септембра 2012, 62 од 16. јула 2013, 63 од 19. јула 2013 – исправка, 108 од 6. децембра 2013, 142 од 25. децембра 2014, 68 од 4. августа 2015 – др. закон, 103 од 14. децембра 2015, 99 од 12. децембра 2016, 113 од 17. децембра 2017, 95 од 8. децембра 2018, 31 од 29. априла 2019, 72 од 7. октобра 2019, 149 од 11. децембра 2020, 118 од 9. децембра 2021, 118 од 9. децембра 2021 – др.)

Закон о платама државних службеника и намештеника_ („Службени гласник РС“, бр. 62_2006-12, 63_2006-20 (исправка), 115_2006-149 (исправка), 101_2007-4, 99_2010-3, 108_2013-11, 99_2014-10, 95_2018-377, 14_2022-51

Закон о пловидби и лукама на унутрашњим водама (“Службени гласник РС”, бр. 73/10, 121/12, 18/15, 96/15-др. закон, 92/16, 104/16- др. закон, 113/17- др. закон, 41/18 и 52/2020.) 

Извод из Закона о републичким административним таксама (”Сл. гласник РС”, број 43/03, 51/03-исправка, 61/05, 101/05-др.закон, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11-ускл.дин.износ, 55/12-ускл.дин.износ, 93/12, 47/13-ускл.дин.износ, 65/13-др.закон, 57/14-ускл.дин.износ, 45/15-ускл.дин.износ, 83/15, 112/15, 50/16-ускл.дин.износ, 61/17-ускл.дин.износ, 113/17, 3/18-исправка, 50/18-ускл.дин.износ, 95/18, 38/19-ускл.дин.износ, 98/20-ускл.дин.износ, 144/20 и 62/21)

Закон о транспорту опасне робе (“Службени гласник рс”, бр. 104/2016, 83/2018, 95/2018 – др. закон и 10/2019 – др. закон)

Закон о заштити података о личности_ (“Службени гласник РС”, бр. 87_2018-54.)

Закон о државној припадности и упису пловила_ (“Службени гласник РС”, br. 10_2013-9, 18_2015-22, 83_2018-69.)