Историјат Управе

Закон о пловидби и лукама на унутрашњим водама који је објављен у Службеном гласнику број 73/2010. од 12.10.2010. године предвидео је формирање Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу као орган управе у саставу Министарства за инфраструктуру и енергетику за обављање стручних и техничких послова у области утврђивања способности бродова за пловидбу.

Ова Управа је на основу одредаба наведеног Закона преузела од Савезне јавне установе Југословенски регистар бродова унутрашње пловидбе права и обавезе, предмете, архиву и други регистратурски материјал.

Југословенски регистар бродова, скраћено “Југорегистар” је први пут основан Уредбом од 13. јуна 1949, године као “Завод за класификацију бродова и пловних објеката трговачке морнарице” бивше државе ФНРЈ и имао је статус управне установе при бившем Министарству поморства.

Југорегистар постаје самостална установа 1. јула 1962. године са друштвеним управљањем и самосталним финансирањем, послујући према прописима за привредне организације.

До 22. априла 1977. године, када је донет Закон о поморској и унутрашњој пловидби усаглашен са тадашњим конвенцијама и препорукама међународних организација, Југорегистар је претрпео неколико трансформација доношењем уредби које су биле у сладу са променама Закона о друштвеним организацијама и предузећима.

Југорегистар се оснива 27. јануара 1989. године по Закону о Југословенском регистру бродова као установа која врши стручне и техничке послове који су од интереса за остваривање функција СФРЈ.

Након доношења Одлуке о вршењу послова Југословенског регистра бродова на територији СРЈ овлашћења и задаци Југорегистра-Београд одређена су Статутом Савезне јавне установе Југословенски регистар бродова унутрашње пловидбе од 12. децембра 1999. године темељени су првенствено Уредбом о Савезној јавној установи Југословенски регистар бродова унутрашње пловидбе и савезним Законом о поморској и унутрашњој пловидби.

Законом о министарствима (Сл. гласник РС број 44/2014) од 26. априла 2014. Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу налази се у саставу Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

Према Закону о пловидби и лукама на унутрашњим водама, који је објављен у Службеном гласнику број 73/2010 од 12.10.2010. године, Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу врши следеће делатности:

  1. утврђивање конструкционе и техничке способности бродова за пловидбу, сигурност и надзор над израдом њихових уређаја, машина, опреме и материјала који служе за одржавање безбедности пловидбе тих бродова, заштиту живота, безбедност и здравље на раду чланова посаде и других лица на бродовима и спречавање загађивања унутрашњих вода са бродова;
  2. утврђивање конструкционе и техничке сигурности уређаја за укрцавање терета на брод и искрцавање са брода;
  3. утврђивање конструкционе и техничке сигурности опреме и уређаје које брод користи за коришћење услуга РИС-а;
  4. баждарење бродова;
  5. издавање бродовима исправа за чије је издавање законом овлашћена Управа