ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

objavljeno u: Јавне набавке | 0

Дел. бр. 14-0-892/2019-01

24.05.2019.

 

На основу члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 03/2019 – Услуге осигурања за потребе Наручиоца број 14-0-9/2019-34 од 21.05.2019. године, Наручилац објављује

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

За Јавну набавка мале вредности број 03/2019 – Услуге осигурања које обухватају осигурање имовине, запослених и службених возила за потребе Наручиоца.

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација