Ранитовић Владимир, Београд, Звездара – Јавно достављање

objavljeno u: Конкурси и огласи | 0

Поступајући по захтеву РАНИТОВИЋ ВЛАДИМИРА– БЕОГРАД-ЗВЕЗДАРА, ул. Војводе Саватија 4/9, који поступа у својству власника плутајућег објекта, поднетом Управи за утврђивање способности бродова за пловидбу, Нови Београд, ул. Народних хероја 30/II, дана 27.05.2020.године, дел. бр.13-0-746/2020-01, за вршење редовног прегледа плутајућег објекта за привредне сврхе регистарске ознаке БГ-П-438Б,  на основу члана 30. ст.2. Закона о државној управи (Сл. гласник РС бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18-др.закон и 47/18) и члана 101. ст.3. Закона о општем управном поступку (Сл. гласник РС бр.18/16 и 95/18-др.пропис), директор Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу, Нови Београд, ул. Народних хероја 30/II доноси

 

Р Е Ш Е Њ Е

 

  1. ОБУСТАВЉА СЕ ПОСТУПАК техничког надзора – редовног прегледа плутајућег објекта за привредне сврхе регистарске ознаке БГ-П-438Б, одобрен Решењем Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу дел.бр. 14-0-26/20-551 од 17.06.2020.године.
  2. ЗАТВАРА СЕ Налог рада бр.465446 од 28.05.2020.године под којим се воде послови техничког надзора из тачке 1. диспозитива овог Решења и предмет се архивира.

 

Решење