ОДГОВОР НА ПОСТАВЉЕНО ПИТАЊЕ

objavljeno u: Јавне набавке | 0

Дел. број; 14-0-66/2020-04

17.01.2020.

 

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Конкурсне документације број 14-0-66/2020-02 од 13.01.2020. године, део под називом “УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ“, тачка 5. под називом “ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ТРАЖЕЊЕ ДОДАТНИХ ИНФОРМАЦИЈА И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ“, Наручилац упућује

 

ОДГОВОР НА ПОСТАВЉЕНО ПИТАЊЕ

 

У поступку јавне набавке мале вредности број 01/2020 – Набавка погонског горива путем картице за потребе Наручиоца – Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу.

 

Одговор на постављено питање