ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 14.03.2016.

objavljeno u: Јавне набавке | 0

Дел. бр. 16-0-579/2016-01
Београд, 14.03.2016.

 

На основу члана 55. став 1. тачка 2), члана 60. став 1. тачка 2) и Прилога 3Б Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац доноси

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

Назив, адреса и интернет страница Наручиоца:
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Републике Србије – УПРАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ БРОДОВА ЗА ПЛОВИДБУ, ул. Народних хероја број 30/II, 11070 Нови Београд, www.upravabrodova.gov.rs

Врста Наручиоца:
Орган државне управе у саставу Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије у складу са Законом о министарствима (“Службени гласник Републике Србије“, број 44/2014, 14/2015, 54/2015 и 96/2015 – други закон)

Врста поступка јавне набавке:
Јавна набавка мале вредности

Врста предмета: Услуге

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Јавна набавка мале вредности број 02/2016 – Услуге обезбеђења – физичко-техничког обезбеђења за потребе Наручиоца

79710000 – Услуге обезбеђења

Критеријум, елементи за доделу Уговора о јавној набавци мале вредности:
Избор најповољније понуде се врши применом
критеријума економски најповољнија понуда,пондерисањем следећих елемената:

  1. Укупна цена са максималним бројем пондера, 80 пондера
  2. Рок и начин плаћања са максималним бројем пондера, 20 пондера
  3. Искуства у пружању предметних услуга (резервни критеријум)

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:
Конкурсна документација се може преузети на следеће начине:

  • непосредно у пословним просторијама Наручиоца у ул. Народних хероја број 30/II, 11070 Нови Београд.
  • на Порталу Управе за јавне набавке portal.ujn.gov.rs
  • на интернет адреси Наручиоца – www.upravabrodova.gov.rs

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуде се могу поднети непосредно у пословним просторијама Наручиоца у ул. Народних хероја број 30/II, 11070 Нови Београд и путем поште на начин који је предвиђен у Конкурсној документацији на адресу: ул. Народних хероја број 30/II, 11070 Нови Београд, до дана 22.03.2016. године до 11 и 45 часова. Као меродавно рачуна се време предаје понуде на писарници Наручиоца, а не време предаје понуде у Пошти.

Место, време и начин отварања понуда:
Отварање понуда ће бити одржано у пословним просторијама Наручиоца, ул. Народних хероја број 30/II, 11000 Београд, дана 22.03.2016.године у 12.00 часова.

Услови под којима представници Понуђача могу учествовати у поступку отворања понуда:
Предстваници Понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда само ако поседују одговарајуће овлашћење и то на начин који је предвиђен Конкурсном документацијом.

Рок за доношење Одлуке о додели Уговора о јавној набавци:
Наручилац ће донети образложену Одлуку о додели Уговора о јавној набавци мале вредности у року који не сме бити дужи од 10 (десет) дана од дана достављања Извештаја о стручној оцени понуда директору Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу.

Лице за контакт:
Милош Селаковић дипломирани правник и службеник за јавне набавке,

milos.selakovic@uprava-brodova.gov.rs

Комисија:

  1. Александар Михаиловић дипл. инж., председник Комисије
  2. Милош Селаковић дипл. правник, члан Комисије
  3. Татјана Петронијевић, члан Комисије

 

 

Конкусна документација