ZAKONI

Zakon o budžetskom sistemu (“Službeni glasnik RS”, br. 54 od 17. jula 2009, 73 od 12. oktobra 2010, 101 od 29. decembra 2010, 101 od 30. decembra 2011, 93 od 28. septembra 2012, 62 od 16. jula 2013, 63 od 19. jula 2013 – ispravka, 108 od 6. decembra 2013, 142 od 25. decembra 2014, 68 od 4. avgusta 2015 – dr. zakon, 103 od 14. decembra 2015, 99 od 12. decembra 2016, 113 od 17. decembra 2017, 95 od 8. decembra 2018, 31 od 29. aprila 2019, 72 od 7. oktobra 2019, 149 od 11. decembra 2020.)

Zakon o platama državnih službenika i nameštenika (“Službeni glasnik RS”, br. 62 od 19. jula 2006, 63 od 21. jula 2006 – ispravka, 115 od 26. decembra 2006 – ispravka, 101 od 6. novembra 2007, 99 od 27. decembra 2010, 108 od 6. decembra 2013, 99 od 11. septembra 2014, 95 od 8. decembra 2018.)

Izvod iz Zakona o republičkim administrativnim taksama (”Sl. glasnik RS”, broj 43/03, 51/03-ispravka, 61/05, 101/05-dr.zakon, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11-uskl.din.iznos, 55/12-uskl.din.iznos, 93/12, 47/13-uskl.din.iznos, 65/13-dr.zakon, 57/14-uskl.din.iznos, 45/15-uskl.din.iznos, 83/15, 112/15, 50/16-uskl.din.iznos, 61/17-uskl.din.iznos, 113/17, 3/18-ispravka, 50/18-uskl.din.iznos, 95/18, 38/19-uskl.din.iznos, 98/20-uskl.din.iznos, 144/20 i 62/21)

Zakon o transportu opasne robe (“Službeni glasnik rs”, br. 104/2016, 83/2018, 95/2018 – dr. zakon i 10/2019 – dr. zakon)

Zakon o državnoj pripadnosti i upisu plovila („Službeni glasnik RS“, broj 10/2013, 18/2015.)

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti (Službeni glasnik RS” broj 87/201.)