ZAKONI

 

Zakon o budžetskom sistemu_(“Službeni glasnik RS”, br. 54 od 17. jula 2009, 73 od 12. oktobra 2010, 101 od 29. decembra 2010, 101 od 30. decembra 2011, 93 od 28. septembra 2012, 62 od 16. jula 2013, 63 od 19. jula 2013 - ispravka, 108 od 6. decembra 2013, 142 od 25. decembra 2014, 68 od 4. avgusta 2015 - dr. zakon, 103 od 14. decembra 2015, 99 od 12. decembra 2016, 113 od 17. decembra 2017, 95 od 8. decembra 2018, 31 od 29. aprila 2019, 72 od 7. oktobra 2019, 149 od 11. decembra 2020, 118 od 9. decembra 2021, 118 od 9. decembra 2021 - dr.)

Zakon o platama državnih službenika i nameštenika_ ("Službeni glasnik RS", br. 62_2006-12, 63_2006-20 (ispravka), 115_2006-149 (ispravka), 101_2007-4, 99_2010-3, 108_2013-11, 99_2014-10, 95_2018-377, 14_2022-51.)

Zakon o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama ("Službeni glasnik RS", br. 73/10, 121/12, 18/15, 96/15-dr. zakon, 92/16, 104/16- dr. zakon, 113/17- dr. zakon, 41/18 i 52/2020.)

Izvod iz Zakona o republičkim administrativnim taksama (''Sl. glasnik RS'', broj 43/03, 51/03-ispravka, 61/05, 101/05-dr.zakon, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11-uskl.din.iznos, 55/12-uskl.din.iznos, 93/12, 47/13-uskl.din.iznos, 65/13-dr.zakon, 57/14-uskl.din.iznos, 45/15-uskl.din.iznos, 83/15, 112/15, 50/16-uskl.din.iznos, 61/17-uskl.din.iznos, 113/17, 3/18-ispravka, 50/18-uskl.din.iznos, 95/18, 38/19-uskl.din.iznos, 98/20-uskl.din.iznos, 144/20 i 62/21)

Zakon o transportu opasne robe ("Službeni glasnik rs", br. 104/2016, 83/2018, 95/2018 - dr. zakon i 10/2019 - dr. zakon)

Zakon o državnoj pripadnosti i upisu plovila_ (“Službeni glasnik RS”, br. 10_2013-9, 18_2015-22, 83_2018-69.)

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti_ (“Službeni glasnik RS”, br. 87_2018-54.)