MEĐUNARODNI SPORAZUMI, REZOLUCIJE I DIREKTIVE

Izmene i dopune tehničkih propisa koji su sastavni deo evropskog sporazuma o međunarodnom transportu opasnih tereta na unutrašnjim plovnim putevima – ADN – 1. deo, („Sl.glasnik RS – Međunarodni ugovori“, br. 18/2021).

Izmene i dopune tehničkih propisa koji su sastavni deo evropskog sporazuma o međunarodnom transportu opasnih tereta na unutrašnjim plovnim putevima – ADN – 2. deo, („Sl.glasnik RS – Međunarodni ugovori“, br. 18/2021).

Rezolucija 61, UNECE, Ženeva

Rezolucija 24, CEVNI, UNECE, Ženeva

Međunarodna konvencija o ADN, (Evropske odredbe o međunarodnom transportu opasnih tereta na unutrašnjim plovnim putevima), UNECE, Ženeva, izdanje 2015.

Konvencija o baždarenju brodova unutrašnje plovidbe, 1966

Preporuke DK (Dunavske komisije), Osnovne odredbe o plovidbi Dunavom

Direktiva 2016/1629 (EK-Brisel), Minimalni tehnički zahtevi za brodove unutrašnje plovidbe