Закон о буџетском систему и Закон о платама државних службеника и намештеника

objavljeno u: Конкурси и огласи | 0

Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу на својој web презентацији поставља: Закон о буџетском систему (“Службени гласник РС”, бр. 54 од 17. јула 2009, 73 од 12. октобра 2010, 101 од 29. децембра 2010, 101 од 30. децембра 2011, 93 од 28. септембра 2012, 62 од 16. јула 2013, … Опширније

Бојовић Момчило, Београд – Јавно достављање

objavljeno u: Конкурси и огласи | 0

Поступајући по захтеву  БОЈОВИЋ МОМЧИЛА – БЕОГРАД, ул. Ћирила и Методија 8, који поступа у својству власника плутајућег објекта, поднетом овом органу дана 11.03.2020.године, дел. бр.13-0-334/2020-01, за вршење редовног прегледа плутајућег објекта за привредне сврхе регистарске ознаке БГ-П-196Б,  на основу члана 30. ст.2. Закона о државној управи (Сл. гласник РС … Опширније

ЈАВНИ КОНКУРС

objavljeno u: Конкурси и огласи | 0

На основу члана 54. Закона о државним службеницима (“Службени гласник Републике Србије“, број 79/2005, 81/2005-исправка, 83/2005-исправка, 64/2007, 67/2007-исправка, 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017, 95/2018 и 157/2020) и члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурса за попуњавање радних места у државним органима (“Службени гласник Републике Србије“, број 02/2019 и … Опширније

Ранитовић Владимир, Београд, Звездара – Јавно достављање

objavljeno u: Конкурси и огласи | 0

Поступајући по захтеву РАНИТОВИЋ ВЛАДИМИРА– БЕОГРАД-ЗВЕЗДАРА, ул. Војводе Саватија 4/9, који поступа у својству власника плутајућег објекта, поднетом Управи за утврђивање способности бродова за пловидбу, Нови Београд, ул. Народних хероја 30/II, дана 27.05.2020.године, дел. бр.13-0-746/2020-01, за вршење редовног прегледа плутајућег објекта за привредне сврхе регистарске ознаке БГ-П-438Б,  на основу члана … Опширније

ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2021. ГОДИНУ

objavljeno u: Јавне набавке | 0

На основу члана 88. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“, број 91/2019), директор Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу у својству Руководиоца код Наручиоца донео је ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ ИЗМЕНЕ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2021. годину.   Одлука  

ИНTEРНИ AКT O СПРOВOЂEЊУ JAВНИХ НAБAВКИ

objavljeno u: Јавне набавке | 0

На основу члана 49. став 2. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“, број 91/2019), директор Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу донeo je Интерни акт о ближем уређивању поступка јавне набавке набавки на које се не примењује закон о јавним набавкама и набавки друштвених и других посебних … Опширније

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2021.

objavljeno u: Јавне набавке | 0

На основу члана 88. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“, број 91/2019), директор Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу у својству Руководиоца код Наручиоца донео је Одлуку о усвајању плана јавних набавки за 2021. годину.   Одлукa о усвајању плана јавних набавки за 2021. План јавних набавки … Опширније

ИЗMEНA ПЛAНA JAВНИХ НAБAВКИ ЗA 2020.

objavljeno u: Јавне набавке | 0

Нa oснoву члaнa 8. Зaкoнa o jaвним нaбaвкaмa („Службeни глaсник Рeпубликe Србиje“, брoj 91/2019), дирeктoр Упрaвe зa утврђивaњe спoсoбнoсти брoдoвa зa плoвидбу у свojству Рукoвoдиoцa кoд Нaручиoцa дoнeo je Oдлуку o усвajaњу измeнe Плaнa jaвних нaбaвки зa 2020. гoдину.   Измeнa Плaнa jaвних нaбaвки зa 2020. Oдлукa o усвajaњу измeнe … Опширније

ОДЛУКA О УСКЛАЂИВАЊУ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020.

objavljeno u: Јавне набавке | 0

Деловодни број 14-0-9/2020-40 03.07.2020.   На основу члана 239. став 2. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“, број 91/2019), директор Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу у својству Руководиоца код Наручиоца доноси   ОДЛУКУ О УСКЛАЂИВАЊУ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ СА НОВИМ ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ … Опширније

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

objavljeno u: Јавне набавке | 0

Дел. број: 14-0-644/2020-10 09.06.2020.   На основу члана 116. став 1. и Прилога 3И Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац – Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу доноси   ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ   У поступку јавне набавке мале вредности број … Опширније