Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места 04.08.2015.

Дел.бр. 16-0-1023/2015-01
Београд, 04.08.2015.

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
УПРАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ БРОДОВА ЗА ПЛОВИДБУ
ул. Народних хероја број 30/II, 11070 Нови Београд

Датум објављивања: 06.08.2015.
Рок за подношење пријава: 14.08.2015.

На основу члана 54. Закона о државним службеницима (“Службени гласник Републике Србије“, број 79/2005, 81/2005-исправка, 83/2005-исправка, 64/2007, 67/2007-исправка, 116/2008, 104/2009 и 99/2014) и члана 17. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима (“Службени гласник Републике Србије“, број 41/2007-пречишћен текст и 109/2009), директор Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу оглашава јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије – Управи за утврђивање способности бродова за пловидбу.

I Орган у коме се радно место попуњава
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије – Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу, ул. Народних хероја бр. 30/II, 11070 Нови Београд.

II Радно место које се попуњава

1. Радно место за послове баждарења пловних објеката, у звању референта – 1 (један) извршилац

Опис послова: Обавља послове у вези са баждарењем пловних објеката; припрема податке за одобравање техничке документације и учествује у стручно – техничким анализама; води евиденцију о извршеним баждарењима; припрема извештаје о прегледу бродова у вези са извршеним баждарењима; обавља и друге послове по налогу Руководиоца Групе.

Описе послова за предметно радно место можете погледати на сајту Службе за управаљање кадровима:www.suk.gov.rs

Услови: Средња стручна спрема – средња бродарска школа, машинска, техничка и саобраћајна школа – смер за водни транспорт, најмање 2 (две) године радног искуства у струци, положен државни стручни испит и познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: Познавање законских прописа који регулишу област међународне и унутрашње пловидбе, посебно познавање Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама (“Службени гласник Републике Србије“, број 73/2010, 121/2012 и 18/2015) – усмено, познавање Закона о државној припадности и упису пловила (“Службени гласник Републике Србије“, број 10/2013 и 18/2015) – усмено и познавање Правилника о техничким правилима за статутарну сертификацију бродова унутрашње пловидбе, Део IV под називом Технички захтеви за растојање безбедности, надвође и ознаке газа (“Службени гласник Републике Србије“, број 30/2015) – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару и вештина комуникације – усмено.

III Место рада
Ул. Народних хероја бр. 30/II, 11070 Нови Београд.

VII Адреса на коју се подносе пријаве
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије – Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу, ул. Народних хероја бр. 30/II, 11070 Нови Београд.

VIII Лице које је задужено за давање обавештења
Селаковић Милош дипл.правник – радно место за правне, кадровске и опште послове, тел. 011/260-70-80и моб. 062/80-92-753, emailmilos.selakovic@uprava-brodova.gov.rs

Услови за рад на радном месту: држављанство Републике Србије; да је учесник на јавном конкурсу пунолетан; да има прописану стручну спрему, да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државним органима због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора у трајању од најмање 6 (шест) месеци.

Рок за подношење пријаве: рок за подношење пријаве јесте 8 (осам) дана и почиње да тече првог наредног дана од дана оглашавања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Докази који се прилажу уз пријаву за конкурс: пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оргинал или оверена фотокопија уверења о држављанству (да није старије од 6 (шест) месеци); оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује тражена стручна спрема; оверена фотокопија радне књижице; оргинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оргинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (уговори о раду, уговори о делу, уговори о привременим и повременим пословима, решења, потврде и други акти из којих се види на којим пословима и у којем периоду је стечено радно искуство).

Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку обавиће се почев од 24.08.2015. године, са почетком у 9 часова у Београду, у просторијама Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу, ул. Народних хероја бр. 30/II, 11070 Нови Београд. О тачном датуму и времену учесници конкурса ће бити благовремено обавештени телефонским путем на контакт бројеве које наведу у својим пријавама.

Напомена:
За предметно радно место радни однос се заснива на неодређено време са пуним радним временом.

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду у трајању од 6 (шест) месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада (у року од 6 месеци од дана заснивања радног односа).

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених, подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или у суду или од стране јавног бележника, као и непотпуне, неразумљиве, неблаговремене и недопуштене пријаве биће одбачене.

Предметни оглас објављује се на интернет презентацији Службе за управљање кадровима –www.suk.gov.rs, на интернет презентацији Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу –www.upravabrodova.gov.rs, на порталу е-управе, на огласној табли, интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у предметном огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.