РЕШЕЊЕ о обустави Јавног конкурса

13.10.2015.
Дел. бр. 16-0-1170/2015-07

На основу члана 30. став 2. Закона о државној управи (“Службени гласник Републике Србије“, број 79/2005, 101/2007, 95/2010 и 99/2014), директор Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу, доноси

РЕШЕЊЕ
о обустави Јавног конкурса

Обуставља се Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места за послове надзора за труп и опрему у звању саветника у Управи за утврђивање способности бродова за пловидбу – Одељење за технички надзор – Одсек за бродове унутрашње пловидбе – Група за бродоградњу и баждарење пловила, покренут на основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-6977/2015 од 30.06.2015. године и на основу Сагласности Службе за управљање кадровима број: 111-00-00261/251-03 од 07.09.2015. године.

Предметно Решење се доставља свим кадидатима који су поднели пријаву за учешће у предметном Јавном конкурсу.

Образложење

Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу је на основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-6977/2015 од 30.06.2015. године и на основу Сагласности Службе за управљање кадровима број: 111-00-00261/251-03 од 07.09.2015. године, покренула поступак Јавног конкурса за попуњавање извршилачког радног места за послове надзора за труп и опрему у звању саветника у Управи за утврђивање способности бродова за пловидбу – Одељење за технички надзор – Одсек за бродове унутрашње пловидбе – Група за бродоградњу и баждарење пловила и објавила Оглас о Јавном конкурсу на интернет презентацији Националне службе за запошљавање на дан 16.09.2015. године, на Огласној табли Националне службе за запошљавање на дан 16.09.2015. године, у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање на дан 16.09.2015. године, на интернет презентацији Службе за управљање кадровима на дан 16.09.2015. године, на интернет презентацији Е – управе на дан 16.09.2015. године и на интернет презентацији Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу на дан 16.09.2015. године.

У складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору (“Службени гласник Републике Србије“, број 68/2015), а у циљу спровођења рационализације, Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу има обавезу да смањи постојећи број запослених на неодређено време, те је одлучено као у ставу 1. предметног Решења.

У складу са чланом 60. став 2. Закона о државним службеницима (“Службени гласник Републике Србије“, број 79/2005, 81/2005-исправка, 83/2005-исправка, 64/2007, 67/2007-исправка, 116/2008, 104/2009 и 99/2014), Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу је дужна да о чињеници да Јавни конкурс није успео, обавести све кандидате у изборном поступку, те је одлучено као у ставу 2. предметног Решења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против предметног Решења се може изјавити Жалба Жалбеној Комисији Владе Републике Србије у року од 8 (осам) дана од дана пријема предметног Решења. Жалба се доставља преко Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу.

Директор
Слободан Милошевић дипл. екон.