УСВОЈЕН ЗАКОН О ДРЖАВНОЈ ПРИПАДНОСТИ И УПИСУ ПЛОВИЛА

objavljeno u: Новости | 0

У Службеном гласнику Републике Србије број 10/2013 објављен је Закон о државној припадности и упису пловила који је у примени од 07.02.2013. године.

По овом Закону (члан 40) за упис у Уписник бродова унутрашње пловидбе, брод унутрашње пловидбе мора да има важеће бродске исправе издате од стране органа управе надлежног за утврђивање способности бродова за пловидбу или признатог класификационог друштва, као и да испуњава техничке и друге услове прописане законом којим се уређује унутрашња пловидба, односно захтеве садржане у техничким правилима за бродове унутрашње пловидбе, што се утврђује вршењем техничког надзора у складу са законом којим се уређује унутрашња пловидба.

У поглављу „Први упис чамца или плутајућег објекта“ у члану 159 је наведено да ако ко је поднет захтев за први упис чамца, односно плутајућег објекта, који се користе у привредне сврхе и који су грађени пре ступања на снагу овог закона, Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу ће пре вршења основног прегледа утврдити да ли чамац, односно плутајући објекат испуњава захтеве прописане одредбама техничких правила за чамце и плутајуће објекте којима се уређују поступци оцене усклађености пројекта и градње чамца и плутајућег објекта након изградње чамца или плутајућег објекта.

Такођер у члану 160 стоји да власник чамца грађеног за сопствене потребе (самоградња) након ступања на снагу овог закона, не може тај чамац да ставља на тржиште у року од пет година од дана издавања сведочанства о градњи чамца или плутајућих објеката грађеног за сопствене потребе.

Сведочанство о градњи чамца, односно плутајућег објекта грађеног за сопствене потребе издаје надлежна лучка капетанија, док за чамце и плутајуће објекте који су намењени за привредне сврхе сведочанство о градњи чамца, односно плутајућег објекта издаје Управа.

Сведочанство о градњи чамца, односно плутајућег објекта који је намењен за привредне сврхе издаје се под условом да власник поднесе Управи техничку документацију којом се потврђује да је чамац, односно плутајући објекат изграђен у складу са техничким правилима за чамце и плутајуће објекте, као и да је извршен надзор над градњом од стране Управе.

Ако власник чамца грађеног за сопствене потребе из става 1. овог члана, ставља чамац на тржиште пре истека рока из става 1. овог члана, лучка капетанија, односно Управа извршиће ванредни преглед чамца у циљу утврђивања усклађености тог чамца са одредбама техничких правила којима се уређују поступци оцене усклађености пројекта и захтеви у односу на градњу чамца.