ЗАКОНИ

Закон о буџетском систему (“Службени гласник РС”, бр. 54 од 17. јула 2009, 73 од 12. октобра 2010, 101 од 29. децембра 2010, 101 од 30. децембра 2011, 93 од 28. септембра 2012, 62 од 16. јула 2013, 63 од 19. јула 2013 – исправка, 108 од 6. децембра 2013, 142 од 25. децембра 2014, 68 од 4. августа 2015 – др. закон, 103 од 14. децембра 2015, 99 од 12. децембра 2016, 113 од 17. децембра 2017, 95 од 8. децембра 2018, 31 од 29. априла 2019, 72 од 7. октобра 2019, 149 од 11. децембра 2020.)

Закон о платама државних службеника и намештеника („Службени гласник РС“, бр. 62 од 19. јула 2006, 63 од 21. јула 2006 – испрaвка, 115 од 26. децембра 2006 – исправка, 101 од 6. новембра 2007, 99 од 27. децембра 2010, 108 од 6. децембра 2013, 99 од 11. септембра 2014, 95 од 8. децембра 2018.)

Извод из Закона о републичким административним таксама (”Сл. гласник РС”, број 43/03, 51/03-исправка, 61/05, 101/05-др.закон, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11-ускл.дин.износ, 55/12-ускл.дин.износ, 93/12, 47/13-ускл.дин.износ, 65/13-др.закон, 57/14-ускл.дин.износ, 45/15-ускл.дин.износ, 83/15, 112/15, 50/16-ускл.дин.износ, 61/17-ускл.дин.износ, 113/17, 3/18-исправка, 50/18-ускл.дин.износ, 95/18, 38/19-ускл.дин.износ, 98/20-ускл.дин.износ, 144/20 и 62/21)

Закон о транспорту опасне робе (“Службени гласник рс”, бр. 104/2016, 83/2018, 95/2018 – др. закон и 10/2019 – др. закон)

Закон о државној припадности и упису пловила („Службени гласник РС“, број 10/2013, 18/2015.)

Закон о заштити података о личности (Службени гласник РС” број 87/201.)