ЗАКОНИ
 

Извод из Закона о републичким административним таксама (”Сл. гласник РС”, број 43/03, 51/03-исправка, 61/05, 101/05-др.закон, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11-ускл.дин.износ, 55/12-ускл.дин.износ, 93/12, 47/13-ускл.дин.износ, 65/13-др.закон, 57/14-ускл.дин.износ, 45/15-ускл.дин.износ, 83/15, 112/15, 50/16-ускл.дин.износ, 61/17-ускл.дин.износ, 113/17, 3/18-исправка, 50/18-ускл.дин.износ, 95/18, 38/19-ускл.дин.износ, 98/20-ускл.дин.износ, 144/20 и 62/21)

Закон о транспорту опасне робе (“Службени гласник рс”, бр. 104/2016, 83/2018, 95/2018 – др. закон и 10/2019 – др. закон)

Закон о државној припадности и упису пловила („Службени гласник РС“, број 10/2013, 18/2015.)

Закон о заштити података о личности (Службени гласник РС” број 87/201.)