ЗАКОНИ
 

Кодекс понашања државних службеника („Службени гласник Републике Србије”, бр. 29/2008, 30/2015, 20/2018, 42/2018 и 80/2019)

Закон о транспорту опасне робе („сл. гласник рс“, бр. 104/2016, 83/2018, 95/2018 – др. закон и 10/2019 – др. закон)

Закон о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службени гласник РС“, бр. 73/10, 121/12, 18/15, 96/15-др. закон, 92/16, 104/16- др. закон, 113/17- др. закон и 41/18.)

Извод из Закона о републичким административним таксама (“Сл. гласник РС“, број 43/03, 51/03-исправка, 61/05, 101/05-др.закон, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11-ускл.дин.износ, 55/12-ускл.дин.износ, 93/12, 47/13-ускл.дин.износ, 65/13-др.закон, 57/14-ускл.дин.износ, 45/15-ускл.дин.износ, 83/15, 112/15, 50/16-ускл.дин.износ, 61/17-ускл.дин.износ, 113/17, 3/18-исправка, 50/18-ускл.дин.износ, 95/18 и 38/19-ускл.дин.износ)

Закон о државној припадности и упису пловила („Службени гласник РС“, број 10/13, 18/15.)

Закон о заштити података о личности („Службени гласник РС“, број 87/2018.)