СТРУКТУРА

 

 

  
НАРАТИВНИ ПРИКАЗ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ

 

На основу члана 43. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС” бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), члана 46. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка,  64/07 и 67/07-исправка, 116/08, 104/09 и 99/14), члана 4. став 2. Уредбе о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, посебним организацијама и службама Владе  („Службени гласник РС”, бр. 81/07-пречишћен текст, 69/08, 98/12 и 87/13), члана 4. Уредбе о разврставању радних места и мерилима за опис радних места државних службеника („Службени гласник РС”, бр. 117/05, 108/08, 109/09, 95/10, 117/12, 84/14, 132/14, 28/15, 102/15 и 113/15), члана 3. Уредбе о разврставању радних места намештеника („Службени гласник РС”, бр. 5/06 и 30/06), чл. 14. и 16. Уредбе о управним окрузима („Службени гласник РС”, бр. 15/06), Mинистарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре донela je Pравилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

 

У Министарству је, за обављање извршних и с њима повезаних инспекцијских и стручних послова у области утврђивања способности бродова за пловидбу, образован орган управе у саставу министарства и то Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу.

 

УНУТРАШЊЕ УРЕЂЕЊЕ

 

Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу (у даљем тексту: Управа), као орган управе у саставу Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, обавља послове који се односе на: утврђивање способности брода за пловидбу вршењем техничког надзора над бродовима унутрашње и поморске пловидбе којим се утврђује да брод одговара захтевима Техничких правила, признавањем прозвођача,испитних институција и менаџмент квалитетом; развојем и управљањем ризицима, експертизом штета и удеса бродова, информативним технологијама и вођењем регистра бродова и регистра признатих произвођача и испитних институција и друге послове из делокруга Управе.

 

Радом Управе руководи директор Управе.

 

Директор: Слободан Милошевић

Телефон: +381 11 2 60 70 80

Е-адреса: slobodan.milosevic@uprava–brodova.gov.rs

Директор Управе руководи, планира, организује и координира рад Управе; даје упутства за рад државних службеника у Управи; распоређује послове на уже унутрашње јединице; обавља најсложеније послове из делокруга Управе; подноси извештаје о раду Управе; учествује у раду радних тела Владе и Народне скупштине; остварује сарадњу из делокруга Управе са другим органима; обавља друге послове по налогу ресорног Министра.

 

Kоординатор за планирање, развој, индустријски надзор, управљање ризицима и квалитетом

Телефон: +381 11 2 60 70 80

Е-адреса:

Kоординатор за планирање, развој, индустријски надзор, управљање ризицима и квалитетом kоординира и учествује у изради планова и развојних програма из делокруга Управе; организује и учествује у изради планова за унапређење техничког надзора над бродовима унутрашње пловидбе и индустријског надзора; прати и даје мишљења у вези са активностима које обухватају испуњеност захтева за безбедност и управљање ризицима; координира рад на одржавању система менаџмента квалитетом у Управи према SRPS ISO 9001 и SRPS ISO/IEC 17020 и организацији интерних провере према захтевима стандарда SRPS ISO 9001 и SRPS ISO/IEC 17020; организује рад тимова за оцењивање ради признања произвођача, испитних институција и типског одобрења производа; сарађује са другим државним органима из области водног саобраћаја; обавља и друге послове по налогу Директора.

 

  1. Одељење за технички надзор

 

Начелник Одељења: Јагош Бановић

Телефон: +381 11 2 60 70 80

Е-адреса: jagos.banovic@uprava–brodova.gov.rs

У Одељењу за технички надзор обављају се послови који се односе на: одобравање техничке документације на основу које се пловило унутрашње пловидбе (брод, скела, технички пловни објекат, јахта, чамац и плутајући објекат за привредне сврхе) гради, преправља и поправља и техничке документације на основу које се израђују уређаји и опрема који су намењени за градњу, преправку и поправку пловила унутрашње пловидбе; надзор над градњом, преправкама и поправкама пловила; надзор над израдом уређаја и опреме; основне, редовне, добровољне и ванредне прегледе пловила у сврху утврђивања способности за пловидбу и транспорт опасних роба, баждарење пловила унутрашње пловидбе, обављање стручно-специјалистичких анализа из ове области, издавање и потврђивање књига и исправа за пловила, као и други послови из делокруга Одељења.

 

У Одељењу за технички надзор образују се следеће уже унутрашње јединице: (1) Група за уређаје и безбедност и здравље на раду; (2) Група за труп и опрему i (3) Група  за пловила – Нови Сад.

 

1.1. Група за уређаје и безбедност и здравље на раду

 

Руководилац Групе: Дарко Шашић

Телефон: +381 11 2 60 70 80

Е-адреса: darko.sasic@uprava–brodova.gov.rs

У Групи за уређаје и безбедност и здравље на раду oбављају се послови који се односе на: одобравање техничке документације у области машинских, електро-уређаја и безбедности и здравља на раду, на основу које се пловило унутрашње пловидбе (брод, скела, технички пловни објекат, јахта, чамац и плутајући објекат за привредне сврхе) гради или преправља, и техничку документацију на основу које се израђују уређаји и опрема који су намењени за градњу и преправку пловила унутрашње пловидбе; надзор над градњом, преправкама и поправкама уређаја и опреме; основне, редовне, добровољне и ванредне прегледе пловила у сврху утврђивања способности за пловидбу и транспорт опасних роба; издавање и потврђивање књига и исправа за пловила за које је Управа Законом овлашћена, као и други послови из делокруга Групе.

 

1.2. Група за труп и опрему

Руководилац Групе: Марко Вујичић

Телефон: +381 11 2 60 70 80

Е-адреса: marko.vujicic@uprava–brodova.gov.rs

У Групи за труп и опремуoбављају се послови који сеодносе на:одобравање техничке документације у области бродоградње, бродограђевинске опреме и баждарења пловила, на основу које се пловило унутрашње пловидбе гради, преправља, поправља и баждари; надзор над градњом, преправкама и поправкама конструкција трупова пловила и припадајуће опреме, основне, редовне, добровољне и ванредне прегледе пловила у сврху утврђивања способности за пловидбу и транспорт опасних роба; издавање и потврђивање исправа и књига пловилима за које је Управа Законом овлашћена, као и други послови из делокруга Групе.

 

1.3. Група за пловила – Нови Сад

Руководилац Групе: Дејан Вучетић

Телефон: +381 21 529 186

Е-адреса: dejan.vucetic@uprava–brodova.gov.rs

У Групи за пловила – Нови Садобављају се послови који се односе на: надзор над градњом, преправкама и поправкама пловила унутрашње пловидбе; надзор над израдом уређаја и опреме, као и основне, редовне, добровољне и ванредне прегледе пловила у сврху утврђивања способности за пловидбу и транспорт опасних роба; други послови из делокруга Групе.

 

  1. Одељењe за правне, кадровске, финансијско-рачуноводствене и опште послове

 

Начелник Одељења: Светлана Тричковић-Младеновић

Телефон: +381 11 2 60 70 80

Е-адреса: svetlana.trickovic@uprava–brodova.gov.rs

У Одељењу за правне, кадровске, финансијско-рачуноводствене и опште послове обављају се послови који се односе на: праћење и примену законских прописа из делокруга рада; припрему предлога уговора са правним и физичким лицима; радно-правни статус државних службеника и намештеника; евиденције из области рада и радних односа; стручно усавршавање државних службеника; припремање предлога општих аката, правилника, одлука, упутстава, директива, решења; спровођење јавних набавки; израду информатора о раду Управе и доступност информација од јавног значаја; припрему предлога финансијског плана буџетских средстава и праћење реализације;  пријем и обраду захтева за преглед објеката и праћење реализације; евидентирање и праћење расхода и прихода од такси; усаглашавање оперативне са књиговодственим евиденцијама; вођење евиденције о службеним возилима, путним налозима, сравњивање, синтетизовање и консолидовање финансијских података; праћење финансијске реализације уговорених послова и старање о благовременом испуњењу обавеза, одлука и решења; евиденцију и обраду документације за испалту зарада и других примања; обраду документације за давање налога за исплату свих врста плаћања, као и други послови из делокруга Одељења.

 

У Одељењу за правне, кадровске, финансијско-рачуноводствене и опште послове образују су следеће уже унутрашње јединице: (1) Група за финансијско-оперативне, рачуноводствене и послове планирања i (2) Група за правне, кадровске и опште послове.

 

2.1. Група за финансијско-оперативне, рачуноводствене и послове планирања

Руководилац Групе: Душан Жугић

Телефон: +381 11 2 60 70 80

Е-адреса: dusan.zugic@uprava–brodova.gov.rs

У Групи за финансијско-оперативне, рачуноводственеи послове планирања обављају се послови који се односе на: припрему предлога финансијског плана буџетских средстава и праћење реализације;  обраду документације ииздавање налога за наплату такси и решења за вршење техничког надзора; евидентирање и праћење расхода и прихода од такси; усаглашавање оперативне са књиговодственим евиденцијама; вођење евиденције о службеним возилима, путним налозима, сравњивање, синтетизовање и консолидовање финансијских података; праћење финансијске реализације уговорених послова и старање о благовременом испуњењу обавеза, одлука и решења; евиденцију и обраду документације за исплату зарада и других примања; обраду документације за давање налога за исплату свих врста плаћања, као и други послови из делокруга Групе.

 

2.2. Група за правне, кадровске и опште послове

Руководилац Групе: Милош Селаковић

Телефон: +381 11 2 60 70 80

Е-адреса: milos.selakovic@uprava–brodova.gov.rs

У Групи за правне, кадровске и опште послове обављају се послови који се односе на: праћење и  примену законских прописа из делокруга рада; припремање предлога општих аката, правилника, одлука, упутстава, директива, решења; пријем и обраду захтева за вршење техничког надзора и праћење реализације; припрему предлога уговора са правним и физичким лицима; радно-правни статус државних службеника и намештеника; евиденције из области рада и радних односа; стручно усавршавање државних службеника; спровођење јавних и осталих набавки; израду информатора о раду Управе и доступност информација од јавног значаја, као и други послови из делокруга Групе.

 

  1. Група за индустријски надзор

Руководилац Групе: Живка Ванчаговић

Телефон: +381 11 2 60 70 80

Е-адреса: zivka.vancagovic@uprava–brodova.gov.rs

У Групи за индустријски надзор обављају се послови који се односе на: утврђивање техничких услова за типове уређаја и опреме, који с у примени и уграђују се на пловила у сврху одржавања способности за пловидбу, ау складу са важећим националним и наднационалним прописима; сарадњу са домаћим и међународним стручним организацијама из свог делокруга; одобравање типских производа, произвођача, испитних институција; праћење испуњености захтева за управљање ризицима; успостављање, примену и одржавање система менаџмента квалитетомпрема ISO 9001; имплементацију захтева стандарда OXSAS 18001 и EN 45000, као и други послови из делокруга Групе.

 

  1. Група за развој, управљање ризицима, информисање, администрирање рачунарском мрежом и архиву

Руководилац Групе: Милена Козодер

Телефон: +381 11 2 60 70 80

Е-адреса: milena.kozoder@uprava–brodova.gov.rs

У Групи за развој, управљање ризицима, информисање, администрирање рачунарском мрежом и архиву обављју се послови који се односе на: праћење и анализу стања у области развоја и управљања ризицима и остваривање сарадње са институцијама које се баве квалитетом и стандардизацијама у координацији развојних пројеката у предметној области; припремање, организовање, праћење и давање мишљење у вези са активностима које обухватају процену испуњености захтева за развој и управљање ризицима; развој и истраживањенових софтверских технологија, изборплатформи и алата за ради развој сопствених апликација; праћење рада и евиденцију електронске архиве и архивске грађе Управе; координацију развојних пројеката из делокруга Управе; успостављање и одржавањебазе података Управе, као и други послови из делокруга Групе.

 

Систематизација у pdf формату