СТРУКТУРА

 

 

  
НАРАТИВНИ ПРИКАЗ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ

 

На основу члана 43. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), члана 46. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07 и 67/07-исправка, 116/08, 104/09 и 99/14), члана 4. став 2. Уредбе о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, посебним организацијама и службама Владе („Службени гласник РС, бр. 81/07-пречишћен текст, 69/08, 98/12 и 87/13), члана 4. Уредбе о разврставању радних места и мерилима за опис радних места државних службеника („Службени гласник РС”, бр. 117/05, 108/08, 109/09, 95/10, 117/12, 84/14, 132/14, 28/15, 102/15 и 113/15), члана 3. Уредбе о разврставању радних места намештеника („Службени гласник РС”, бр. 5/06 и 30/06), чл. 14. и 16. Уредбе о управним окрузима („Службени гласник РС”, бр. 15/06), Министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре донела је Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

У Министарству је, за обављање извршних и с њима повезаних инспекцијских и стручних послова у области утврђивања способности бродова за пловидбу, образован орган управе у саставу министарства и то Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу.
 
 

УНУТРАШЊЕ УРЕЂЕЊЕ

 

Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу (у даљем тексту: Управа), као орган управе у саставу Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, обавља послове који се односе на: утврђивање способности брода за пловидбу вршењем техничког надзора над бродовима унутрашње и поморске пловидбе којим се утврђује да брод одговара захтевима Техничких правила, признавањем прозвођача,испитних институција и менаџмент квалитетом; развојем и управљањем ризицима, експертизом штета и удеса бродова, информативним технологијама и вођењем регистра бродова и регистра признатих произвођача и испитних институција и друге послове из делокруга Управе.
 

Радом Управе руководи директор Управе.

Директор: Слободан Милошевић
Телефон: +381 11 2 60 70 80
Е-адреса: slobodan.milosevic@upravabrodova.gov.rs

Директор Управе руководи, планира, организује и координира рад Управе; даје упутства за рад државних службеника у Управи; распоређује послове на уже унутрашње јединице; обавља најсложеније послове из делокруга Управе; подноси извештаје о раду Управе; учествује у раду радних тела Владе и Народне скупштине; остварује сарадњу из делокруга Управе са другим органима; обавља друге послове по налогу ресорног Министра.
 

Директора Управе у његовом одсуству замењује помоћник директора који обавља и друге послове по налогу директора.

Помоћник директора: 
Телефон: +381 11 2 60 70 80
Е-адреса: 

Помоћник директора руководи пословима из делокруга Управе; врши најсложеније послове из делокруга Управе; учествује у изради планова и програма развоја Управе; припрема годишњи програм рада Управе; организује сарадњу са другим државним органима; замењује Директора у његовом одсуству; обавља и друге послове по налогу Директора.

У Управи за утврђивање способности бродова за пловидбу образоване су следеће уже унутрашње јединице: (1) Одељење за технички надзор, (2) Одељење за правне, кадровске, финансијско-рачуноводствене и опште послове, (3) Група за индустријски надзор и (4) Група за развој, управљањеризицима, информисање, администрирање рачунарском мрежом и архиву.

Координатор за планирање, развој, индустријски надзор, управљање ризицима и квалитетом:
Телефон: +381 11 2 60 70 80
Е-адреса: 

Координатор за планирање, развој, индустријски надзор, управљање ризицима и квалитетом координира и учествује у изради планова и развојних програма из делокруга Управе; организује и учествухе у изради планова за унапређење техничког надзора над бродовима унутрашње пловидбе и индустријског надзора; прати и даје мишљења у вези са активностима које обухватају испуњеност захтева за безбедност и управљање ризицима; координира рад на одржавању система менаџмента квалитетом у Управи према ISO 9001 и ISO/IEC 17020 и организацији интерних провере према захтевима стандарда ISO 9001 и ISO/IEC 17020; организује рад тимова за оцењивање ради признања произвођача, испитних институција и типског одобрења производа; сарађује са другим државним органима из области водног саобраћаја; обавља и друге послове по налогу Директора.

1. Одељење за технички надзор

Начелник Одељења: Мишо Мацура
Телефон: +381 11 2 60 70 80
Е-адреса: miso.macura@upravabrodova.gov.rs

У Одељењу за технички надзор обављају се послови који се односе на: одобравање техничке документације на основу које се пловило унутрашње пловидбе (брод, скела, технички пловни објекат, јахта, чамац и плутајући објекат за привредне сврхе) гради, преправља и поправља и техничке документације на основу које се израђују уређаји и опрема који су намењени за градњу, преправку и поправку пловила унутрашње пловидбе; надзор над градњом, преправкама и поправкама пловила; надзор над израдом уређаја и опреме; основне, редовне, контролне и ванредне прегледе пловила у сврху утврђивања способности за пловидбу и транспорт опасних роба, баждарење пловила унутрашње пловидбе, обављање стручно-специјалистичких анализа из ове области, издавање и потврђивање књига и исправа за пловила; други послови из делокруга Одељења.

У Одељењу за технички надзор образују се следеће уже унутрашње јединице: (1) Група за уређаје и безбедност и здравље на раду, (2) Група за труп и опрему и (3) Група за пловила – Нови Сад.

1.1. Група за уређаје и безбедност и здравље на раду

Руководилац Групе: Дарко Шашић
Телефон: +381 11 2 60 70 80
Е-адреса:
darko.sasic@upravabrodova.gov.rs

У Групи за уређаје и безбедност и здравље на раду oбављају се послови који се односе на: одобравање техничке документације у области машинских, електро-уређаја и безбедности и здравља на раду, на основу које се пловило унутрашње пловидбе (брод, скела, технички пловни објекат, јахта, чамац и плутајући објекат за привредне сврхе) гради или преправља, и техничку документацију на основу које се израђују уређаји и опрема који су намењени за градњу и преправку пловила унутрашње пловидбе; надзор над градњом, преправкама и поправкама уређаја и опреме; основне, редовне, контролне и ванредне прегледе пловила у сврху утврђивања способности за пловидбу и транспорт опасних роба; издавање и потврђивање књига и исправа за пловила за које је Управа Законом овлашћена; други послови из делокруга Групе.

1.2. Група за труп и опрему

Руководилац Групе: Марко Вујичић
Телефон: +381 11 2 60 70 80
Е-адреса: marko.vujicic@upravabrodova.gov.rs

У Групи за труп и опрему oбављају се послови који се односе на: одобравање техничке документације у области бродоградње, бродограђевинске опреме и баждарења пловила, на основу које се пловило унутрашње пловидбе гради, преправља, поправља и баждари; надзор над градњом, преправкама и поправкама конструкција трупова пловила и припадајуће опреме, основне, редовне, контролне и ванредне прегледе пловила у сврху утврђивања способности за пловидбу и транспорт опасних роба; издавање и потврђивање исправа и књига пловилима за које је Управа Законом овлашћена; други послови из делокруга Групе.
 

1.3. Група за пловила – Нови Сад

Руководилац Групе: Јагош Бановић
Телефон: +381 21 529 186
Е-адреса:
jagos.banovic@upravabrodova.gov.rs

У Групи за пловила – Нови Сад обављају се послови који се односе на: надзор над градњом, преправкама и поправкама пловила унутрашње пловидбе; надзор над израдом уређаја и опреме, као и основне, редовне, контролне и ванредне прегледе пловила у сврху утврђивања способности за пловидбу и транспорт опасних роба и други послови из делокруга Групе.

2. Одељење за правне, кадровске, финансијско-рачуноводствене и опште послове

Начелник Одељења: Светлана Тричковић-Младеновић
Телефон: +381 11 2 60 70 80
Е-адреса: svetlana.trickovic@upravabrodova.gov.rs

У Одељењу за правне, кадровске, финансијско-рачуноводствене и опште послове обављају се послови који се односе на: праћење и примену законских прописа из делокруга рада; припрему предлога уговора са правним и физичким лицима; радно-правни статус државних службеника и намештеника; евиденције из области рада и радних односа; стручно усавршавање државних службеника; припремање предлога општих аката, правилника, одлука, упутстава, директива, решења; спровођење јавних набавки; израду информатора о раду Управе и доступност информација од јавног значаја; припрему предлога финансијског плана буџетских средстава и праћење реализације; пријем и обраду захтева за преглед објеката и праћење реализације; евидентирање и праћење расхода и прихода од такси; усаглашавање оперативне са књиговодственим евиденцијама; вођење евиденције о службеним возилима, путним налозима, сравњивање, синтетизовање и консолидовање финансијских података; праћење финансијске реализације уговорених послова и старање о благовременом испуњењу обавеза, одлука и решења; евиденцију и обраду документације за испалту зарада и других примања; обраду документације за давање налога за исплату свих врста плаћања; други послови из делокруга Одељења.

У Одељењу за правне, кадровске, финансијско-рачуноводствене и опште послове образују су следеће уже унутрашње јединице: (1) Група за финансијско-оперативне, рачуноводствене и послове планирања и (2) Група за правне, кадровске и опште послове.

2.1. Група за финансијско-оперативне, рачуноводствене и послове планирања

Руководилац Групе: Душан Жугић
Телефон: +381 11 2 60 70 80
Е-адреса: dusan.zugic@upravabrodova.gov.rs

У Групи за финансијско-оперативне, рачуноводствене и послове планирања обављају се послови који се односе на: припрему предлога финансијског плана буџетских средстава и праћење реализације; обраду документације и издавање налога за наплату такси и решења за вршење техничког надзора;евидентирање и праћење расхода и прихода од такси; усаглашавање оперативне са књиговодственим евиденцијама; вођење евиденције о службеним возилима, путним налозима, сравњивање, синтетизовање и консолидовање финансијских података; праћење финансијске реализације уговорених послова и старање о благовременом испуњењу обавеза, одлука и решења; евиденцију и обраду документације за исплату зарада и других примања; обраду документације за давање налога за исплату свих врста плаћања; други послови из делокруга Групе.

2.2. Група за правне, кадровске и опште послове

Руководилац Групе: Милош Селаковић
Телефон: +381 11 2 60 70 80
Е-адреса: milos.selakovic@upravabrodova.gov.rs

У Групи за правне, кадровске и опште послове обављају се послови који се односе на: праћење и примену законских прописа из делокруга рада; припремање предлога општих аката, правилника, одлука, упутстава, директива, решења; пријем и обраду захтева за вршење техничког надзора и праћење реализације; припрему предлога уговора са правним и физичким лицима; радно-правни статус државних службеника и намештеника; евиденције из области рада и радних односа; стручно усавршавање државних службеника; спровођење јавних и осталих набавки; израду информатора о раду Управе и доступност информација од јавног значаја; други послови из делокруга Групе.
 

3. Група за индустријски надзор

Руководилац Групе: Живка Ванчаговић
Телефон: +381 11 2 60 70 80
Е-адреса: zivka.vancagovic@upravabrodova.gov.rs

У Групи за индустријски надзор обављају се послови који се односе на: утврђивање техничких услова за типове уређаја и опреме, који с у примени и уграђују се на пловила у сврху одржавања способности за пловидбу, а у складу са важећим националним и наднационалним прописима; сарадњу са домаћим и међународним стручним организацијама из свог делокруга; одобравање типских производа, произвођача, испитних институција; праћење испуњености захтева за управљање ризицима; успостављање, примену и одржавање система менаџмента квалитетом према ISO 9001; имплементацију захтева стандардаOXSAS 18001 и EN 45000; други послови из делокруга Групе.

4. Група за развој, управљање ризицима, информисање, администрирање рачунарском мрежом и архиву

Руководилац Групе: Александар Михаиловић
Телефон: +381 11 2 60 70 80
Е-адреса: aleksandar.mihailovic@upravabrodova.gov.rs

У Групи за развој, управљање ризицима, информисање, администрирање рачунарском мрежом и архиву обављју се послови који се односе на: праћење и анализу стања у области развоја и управљања ризицима и остваривање сарадње са институцијама које се баве квалитетом и стандардизацијама у координацији развојних пројеката у предметној области; припремање, организовање, праћење и давање мишљење у вези са активностима које обухватају процену испуњености захтева за развој и управљање ризицима; развој и истраживање нових софтверских технологија, избор платформи и алата за рад и развој сопствених апликација; праћење рада и евиденцију електронске архиве и архивске грађе Управе; координацију развојних пројеката из делокруга Управе; успостављање и одржавање базе података Управе; други послови из делокруга Групе.