Организациона структура

На основу члана 43. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС” бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), члана 46. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07 и 67/07-исправка, 116/08, 104/09 и 99/14), члана 4. став 2. Уредбе о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, посебним организацијама и службама Владе („Службени гласник РС”, бр. 81/07-пречишћен текст, 69/08, 98/12 и 87/13), члана 4. Уредбе о разврставању радних места и мерилима за опис радних места државних службеника („Службени гласник РС”, бр. 117/05, 108/08, 109/09, 95/10, 117/12, 84/14, 132/14, 28/15, 102/15 и 113/15), члана 3. Уредбе о разврставању радних места намештеника („Службени гласник РС”, бр. 5/06 и 30/06), чл. 14. и 16. Уредбе о управним окрузима („Службени гласник РС”, бр. 15/06), Министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре донела је Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

У Министарству је, за обављање извршних и с њима повезаних инспекцијских и стручних послова у области утврђивања способности бродова за пловидбу, образован орган управе у саставу министарства и то Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу.

Радом Управе руководи директор Управе.


Директор Управе

Sample avatar
Слободан Милошевић

Директор Управе

Дипл. економиста, директор;

Телефон: +381 11 2 60 70 80

Е-адреса: slobodan.milosevic@uprava–brodova.gov.rs

Директор Управе руководи, планира, организује и координира рад Управе; даје упутства за рад државних службеника у Управи; распоређује послове на уже унутрашње јединице; обавља најсложеније послове из делокруга Управе; подноси извештаје о раду Управе; учествује у раду радних тела Владе и Народне скупштине; остварује сарадњу из делокруга Управе са другим органима; обавља друге послове по налогу ресорног Министра.


Координатор за планирање, развој, индустријски надзор, управљање ризицима и квалитетом

Координатор за планирање, развој, индустријски надзор, управљање ризицима и квалитетом координира и учествује у изради планова и развојних програма из делокруга Управе; организује и учествује у изради планова за унапређење техничког надзора над бродовима унутрашње пловидбе и индустријског надзора; прати и даје мишљења у вези са активностима које обухватају испуњеност захтева за безбедност и управљање ризицима; координира рад на одржавању система менаџмента квалитетом у Управи према СРПС ИСО 9001 и СРПС ИСО/ИЕЦ 17020 и организацији интерних провере према захтевима стандарда СРПС ИСО 9001 и СРПС ИСО/ИЕЦ 17020; организује рад тимова за оцењивање ради признања произвођача, испитних институција и типског одобрења производа; сарађује са другим државним органима из области водног саобраћаја; обавља и друге послове по налогу Директора.


Одељење за технички надзор

У Одељењу за технички надзор образују се следеће уже унутрашње јединице: (1) Група за уређаје и безбедност и здравље на раду; (2) Група за труп и опрему и (3) Група за пловила – Нови Сад.

Sample avatar
Jagoš Banović

Начелник одељења

Дипломирани инжењер машинства, начелник Одељења за технички надзор;

Телефон: +381 11 2 60 70 80

Е-адреса: jagos.banovic@uprava–brodova.gov.rs

У Одељењу за технички надзор обављају се послови који се односе на: одобравање техничке документације на основу које се пловило унутрашње пловидбе (брод, скела, технички пловни објекат, јахта, чамац и плутајући објекат за привредне сврхе) гради, преправља и поправља и техничке документације на основу које се израђују уређаји и опрема који су намењени за градњу, преправку и поправку пловила унутрашње пловидбе; надзор над градњом, преправкама и поправкама пловила; надзор над израдом уређаја и опреме; основне, редовне, добровољне и ванредне прегледе пловила у сврху утврђивања способности за пловидбу и транспорт опасних роба, баждарење пловила унутрашње пловидбе, обављање стручно-специјалистичких анализа из ове области, издавање и потврђивање књига и исправа за пловила, као и други послови из делокруга Одељења.


Sample avatar
 
Марко Вујичић

Руководилац Групе за уређаје и безбедност и здравље на раду

Дипл. инжењер машинства, руководилац Групе за уређаје и безбедност и здравље на раду.

Телефон: +381 11 2 60 70 80

Е-адреса: marko.vujicic@uprava–brodova.gov.rs

У Групи за уређаје и безбедност и здравље на раду обављају се послови који се односе на: одобравање техничке документације у области машинских, електро-уређаја и безбедности и здравља на раду, на основу које се пловило унутрашње пловидбе (брод, скела, технички пловни објекат, јахта, чамац и плутајући објекат за привредне сврхе) гради или преправља, и техничку документацију на основу које се израђују уређаји и опрема који су намењени за градњу и преправку пловила унутрашње пловидбе; надзор над градњом, преправкама и поправкама уређаја и опреме; основне, редовне, добровољне и ванредне прегледе пловила у сврху утврђивања способности за пловидбу и транспорт опасних роба; издавање и потврђивање књига и исправа за пловила за које је Управа Законом овлашћена, као и други послови из делокруга Групе.


 

Руководилац Групе за труп и опрему

Дипл. инжењер машинства, руководилац Групе за труп и опрему.

Телефон: +381 11 2 60 70 80

 

У Групи за труп и опрему обављају се послови који сеодносе на:одобравање техничке документације у области бродоградње, бродограђевинске опреме и баждарења пловила, на основу које се пловило унутрашње пловидбе гради, преправља, поправља и баждари; надзор над градњом, преправкама и поправкама конструкција трупова пловила и припадајуће опреме, основне, редовне, добровољне и ванредне прегледе пловила у сврху утврђивања способности за пловидбу и транспорт опасних роба; издавање и потврђивање исправа и књига пловилима за које је Управа Законом овлашћена, као и други послови из делокруга Групе.


Sample avatar
Дејан Вучетић

Руководилац Групе за пловила Нови Сад

Дипл. инжењер машинства, руководилац Групе за пловила Нови Сад.

Телефон: +381 21 529 186

Е-адреса: dejan.vucetic@uprava–brodova.gov.rs

У Групи за пловила – Нови Сад обављају се послови који се односе на: надзор над градњом, преправкама и поправкама пловила унутрашње пловидбе; надзор над израдом уређаја и опреме, као и основне, редовне, добровољне и ванредне прегледе пловила у сврху утврђивања способности за пловидбу и транспорт опасних роба; други послови из делокруга Групе.


Одељење за правне, кадровске, финансијско-рачуноводствене и опште послове

У Одељењу за правне, кадровске, финансијско-рачуноводствене и опште послове образују су следеће уже унутрашње јединице: (1) Група за финансијско-оперативне, рачуноводствене и послове планирања и (2) Група за правне, кадровске и опште послове.

Sample avatar
Душан Жугић

Начелник одељења за правне, кадровске, финансијско-рачуноводствене и опште послове

Дипл. менаџер, начелник Одељења за правне, кадровске, финансијско-рачуноводствене и опште послове.

Телефон: +381 11 2 60 70 80

Е-адреса: dusan.zugic@uprava–brodova.gov.rs

У Одељењу за правне, кадровске, финансијско-рачуноводствене и опште послове обављају се послови који се односе на: праћење и примену законских прописа из делокруга рада; припрему предлога уговора са правним и физичким лицима; радно-правни статус државних службеника и намештеника; евиденције из области рада и радних односа; стручно усавршавање државних службеника; припремање предлога општих аката, правилника, одлука, упутстава, директива, решења; спровођење јавних набавки; израду информатора о раду Управе и доступност информација од јавног значаја; припрему предлога финансијског плана буџетских средстава и праћење реализације; пријем и обраду захтева за преглед објеката и праћење реализације; евидентирање и праћење расхода и прихода од такси; усаглашавање оперативне са књиговодственим евиденцијама; вођење евиденције о службеним возилима, путним налозима, сравњивање, синтетизовање и консолидовање финансијских података; праћење финансијске реализације уговорених послова и старање о благовременом испуњењу обавеза, одлука и решења; евиденцију и обраду документације за испалту зарада и других примања; обраду документације за давање налога за исплату свих врста плаћања, као и други послови из делокруга Одељења.


 
Илија Будурић

Руководилац Групе за финансијско-оперативне, рачуноводствене и послове планирања

Дипл. економиста, руководилац Групе за финансијско-оперативне, рачуноводствене и послове планирања;

Телефон: +381 11 2 60 70 80

Е-адреса: ilija.buduric@uprava–brodova.gov.rs

У Групи за финансијско-оперативне, рачуноводственеи послове планирања обављају се послови који се односе на: припрему предлога финансијског плана буџетских средстава и праћење реализације; обраду документације ииздавање налога за наплату такси и решења за вршење техничког надзора; евидентирање и праћење расхода и прихода од такси; усаглашавање оперативне са књиговодственим евиденцијама; вођење евиденције о службеним возилима, путним налозима, сравњивање, синтетизовање и консолидовање финансијских података; праћење финансијске реализације уговорених послова и старање о благовременом испуњењу обавеза, одлука и решења; евиденцију и обраду документације за исплату зарада и других примања; обраду документације за давање налога за исплату свих врста плаћања, као и други послови из делокруга Групе.


Лепа Максимовић
Руководилац Групе за правне, кадровске и опште послове

Дипл. правник, руководилац Групе за правне, кадровске и опште послове.

Телефон: +381 11 2 60 70 80

Е-адреса: lepa.maksimovic@uprava–brodova.gov.rs

У Групи за правне, кадровске и опште послове обављају се послови који се односе на: праћење и примену законских прописа из делокруга рада; припремање предлога општих аката, правилника, одлука, упутстава, директива, решења; пријем и обраду захтева за вршење техничког надзора и праћење реализације; припрему предлога уговора са правним и физичким лицима; радно-правни статус државних службеника и намештеника; евиденције из области рада и радних односа; стручно усавршавање државних службеника; спровођење јавних и осталих набавки; израду информатора о раду Управе и доступност информација од јавног значаја, као и други послови из делокруга Групе.


Sample avatar
Милена Попадић

Руководилац Групе за индустријски надзор

Мастер инжењер машинства, руководилац Групе за индустријски надзор.

Телефон: +381 11 2 60 70 80

Е-адреса: milena.kozoder@uprava–brodova.gov.rs

У Групи за индустријски надзор обављају се послови који се односе на: утврђивање техничких услова за типове уређаја и опреме, који с у примени и уграђују се на пловила у сврху одржавања способности за пловидбу, а у складу са важећим националним и међународним прописима; сарадњу са домаћим и међународним стручним организацијама из свог делокруга; одобравање типских производа, произвођача, испитних институција; праћење испуњености захтева за управљање ризицима; успостављање, примену и одржавање система менаџмента квалитетомпрема СРПС ИСО 9001 као и други послови из делокруга Групе.


Група за развој, управљање ризицима, информисање, администрирање рачунарском мрежом и архиву

Телефон: +381 11 2 60 70 80

У Групи за развој, управљање ризицима, информисање, администрирање рачунарском мрежом и архиву обављју се послови који се односе на: праћење и анализу стања у области развоја и управљања ризицима и остваривање сарадње са институцијама које се баве квалитетом и стандардизацијама у координацији развојних пројеката у предметној области; припремање, организовање, праћење и давање мишљење у вези са активностима које обухватају процену испуњености захтева за развој и управљање ризицима; развој и истраживањенових софтверских технологија, избор платформи и алата за ради развој сопствених апликација; праћење рада и евиденцију електронске архиве и архивске грађе Управе; координацију развојних пројеката из делокруга Управе; успостављање и одржавањебазе података Управе, као и други послови из делокруга Групе.


СИСТЕМАТИЗАЦИЈА У ПДФ ФОРМАТУ


СТРУКТУРА

Кликните на слику за вишу резолуцију