МЕЂУНАРОДНИ СПОРАЗУМИ, РЕЗОЛУЦИЈЕ И ДИРЕКТИВЕ

Измене и допуне техничких прописа који су саставни део европског споразума о међународном транспорту опасних терета на унутрашњим пловним путевима – АДН – 1. део: („Сл.гласник РС – Међународни уговори“, бр. 18/2021).

Измене и допуне техничких прописа који су саставни део европског споразума о међународном транспорту опасних терета на унутрашњим пловним путевима – АДН – 2. део: („Сл.гласник РС – Међународни уговори“, бр. 18/2021).

Резолуција 61, UNECE, Женева

Резолуција 24, CEVNI, UNECE, Женева

Међународна конвенција о АДН, (Европске одредбе о међународном транспорту опасних терета на унутрашњим пловним путевима), UNECE, Женева, издање 2015.

Конвенција о баждарењу бродова унутрашње пловидбе, 1966

Препоруке ДК (Дунавске комисије), Основне одредбе о пловидби Дунавом

Директива 2016/1629 (ЕК-Брисел), Минимални технички захтеви за бродове унутрашње пловидбе