РЕЗОЛУЦИЈЕ И ДИРЕКТИВЕ

 

 

Резолуција 61, UNECE, Женева

Резолуција 24, CEVNI, UNECE, Женева

Међународна конвенција о АДН, (Европске одредбе о међународном транспорту опасних терета на унутрашњим пловним путевима), UNECE, Женева, издање 2015.

Конвенција о баждарењу бродова унутрашње пловидбе, 1966

Препоруке ДК (Дунавске комисије), Основне одредбе о пловидби Дунавом

Директива 87/2006 (ЕК-Брисел), Минимални технички захтеви за бродове унутрашње пловидбе