МЕЂУНАРОДНИ СПОРАЗУМИ, РЕЗОЛУЦИЈЕ И ДИРЕКТИВЕ

Европски споразум о међународном транспорту опасног терета на унутрашњим пловним путевима – АДН – 1.део: („Службени гласник РС“, бр. 11/19.)

Европски споразум о међународном транспорту опасног терета на унутрашњим пловним путевима – АДН – 2.део: („Службени гласник РС“, бр. 11/19.)

Резолуција 61, UNECE, Женева

Резолуција 24, CEVNI, UNECE, Женева

Међународна конвенција о АДН, (Европске одредбе о међународном транспорту опасних терета на унутрашњим пловним путевима), UNECE, Женева, издање 2015.

Конвенција о баждарењу бродова унутрашње пловидбе, 1966

Препоруке ДК (Дунавске комисије), Основне одредбе о пловидби Дунавом

Директива 2016/1629 (ЕК-Брисел), Минимални технички захтеви за бродове унутрашње пловидбе