Надлежност Управе

Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу (у даљем тексту: Управа), као орган управе у саставу Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, обавља послове који се односе на: утврђивање способности брода за пловидбу вршењем техничког надзора над бродовима унутрашње и поморске пловидбе којим се утврђује да брод одговара захтевима Техничких правила, признавањем прозвођача, испитних институција и менаџмент квалитетом; развојем и управљањем ризицима, експертизом штета и удеса бродова, информативним технологијама и вођењем регистра бродова и регистра признатих произвођача и испитних институција и друге послове из делокруга Управе.