PRAVILNIK O VISINI TAKSE ZA PRUŽANJE STRUČNE USLUGE VRŠENJA TEHNIČKOG NADZORA NAD BRODOVIMA UNUTRAŠNJE PLOVIDBE

objavljeno u: Novosti | 0

Na osnovu člana 91. stav 4. Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama (“Službeni glasnik RS”, br. 73/10 i 121/12), Ministar saobraćaja, uz saglasnost Ministra finansija, doneo je PRAVILNIK O VISINI TAKSE ZA PRUŽANJE STRUČNE USLUGE VRŠENJA TEHNIČKOG NADZORA NAD BRODOVIMA UNUTRAŠNJE PLOVIDBE.

 

Ovim Pravilnikom utvrđuje se visina takse za vršenje tehničkog nadzora nad brodovima unutrašnje plovidbe, tehničkim plovnim objektima, skelama, kao i čamcima i plutajućim objektima namenjenim za privredne svrhe (u daljem tekstu: tehnički nadzor).

 

Visina takse za vršenje tehničkog nadzora data je u Prilogu – Tarifa za pružanje stručne usluge vršenja tehničkog nadzora nad brodovima unutrašnje plovidbe, tehničkim plovnim objektima, skelama, kao i čamcima i plutajućim objektima namenjenim za privredne svrhe a nalazi se i na web prezentaciji uprave na adresiwww.uprava-brodova/tarifa.

 

Danom početka primene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o visini naknada za vršenje tehničkog nadzora nad brodovima unutrašnje plovidbe (“Službeni glasnik RS”, broj 54/12).

 

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije” br. 114/13, a primenjuje se od 1. januara 2014. godine.

 

Na osnovu Zakona o republičkim administrativnim taksama (Sl. glasnik RS br.43/03, 51/03….47/13, 65/13), shodno tarifnom broju 1, zahtev za vršenje tehničkog nadzora brodova i svih usluga koje su navedene na webprezentaciji uprave na adresi www.uprava-brodova/usluge taksira se iznosom od 290,00 dinara a uplata se vrši na račun Budžeta Republike Srbije br. 840-742221843-57, po modelu 97, sa pozivom na broj 66-013107677749, za svrhu uplate republičke administrativne takse. Uplatu navedene takse, prilikom podnošenja zahteva, pravna lica dokumentuju svojim overenim izvodom sa računa ili potvrdom banke da je transakcija izvršena, a fizička lica dokumentuju nalogom za uplatu overenim od strane banke preko koje je transakcija realizovana.

 

Za dobijanje saglasnosti Uprave za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu da nadležni organ druge države izvrši pregled plovila radi izdavanja Privremenog svedočanstva – dozvole za jednokratno putovanje do matične luke potrebno je, shodno tarifnom broju 11, da podnosilac zahteva, pored gore navedene takse za zahtev, uplati još 290.00 dinara na isti račun budžeta Republike Srbije, sa istim pozivom na broj, za svrhu republičke administrativne takse i da Upravi dostavi dokaz o tome.

 

Po zahtevima korisnika usluga uz koje nije priložen dokaz o uplati propisane takse, Uprava neće postupati doktaj dokaz ne primi.

 

Plaćanja takse za zahtev oslobođeni su organi, organizacije, ustanove i institucije Republike Srbije, autonomnihpokrajina i jedinica lokalne samouprave.

 

Radni nalozi započeti pre stupanja na snagu Pravilnika o visini takse za pružanje stručne usluge tehničkog nadzora nad brodovima unutrašnje plovidbe okončaće se primenom Pravilnika o visini naknada za vršenje tehničkog nadzora nad brodovima unutrašnje plovidbe (Sl. glasnik br.54/12).

 

Prilog – Tarifa