Istorijat Uprave

Zakon o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama koji je objavljen u Službenom glasniku broj 73/2010. od 12.10.2010. godine predvideo je formiranje Uprave za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu kao organ uprave u sastavu Ministarstva za infrastrukturu i energetiku za obavljanje stručnih i tehničkih poslova u oblasti utvrđivanja sposobnosti brodova za plovidbu.

Ova Uprava je na osnovu odredaba navedenog Zakona preuzela od Savezne javne ustanove Jugoslovenski registar brodova unutrašnje plovidbe prava i obaveze, predmete, arhivu i drugi registraturski materijal.

Jugoslovenski registar brodova, skraćeno “Jugoregistar” je prvi put osnovan Uredbom od 13. juna 1949, godine kao “Zavod za klasifikaciju brodova i plovnih objekata trgovačke mornarice” bivše države FNRJ i imao je status upravne ustanove pri bivšem Ministarstvu pomorstva.

Jugoregistar postaje samostalna ustanova 1. jula 1962. godine sa društvenim upravljanjem i samostalnim finansiranjem, poslujući prema propisima za privredne organizacije.

Do 22. aprila 1977. godine, kada je donet Zakon o pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi usaglašen sa tadašnjim konvencijama i preporukama međunarodnih organizacija, Jugoregistar je pretrpeo nekoliko transformacija donošenjem uredbi koje su bile u sladu sa promenama Zakona o društvenim organizacijama i preduzećima.

Jugoregistar se osniva 27. januara 1989. godine po Zakonu o Jugoslovenskom registru brodova kao ustanova koja vrši stručne i tehničke poslove koji su od interesa za ostvarivanje funkcija SFRJ.

Nakon donošenja Odluke o vršenju poslova Jugoslovenskog registra brodova na teritoriji SRJ ovlašćenja i zadaci Jugoregistra-Beograd određena su Statutom Savezne javne ustanove Jugoslovenski registar brodova unutrašnje plovidbe od 12. decembra 1999. godine temeljeni su prvenstveno Uredbom o Saveznoj javnoj ustanovi Jugoslovenski registar brodova unutrašnje plovidbe i saveznim Zakonom o pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi.

Zakonom o ministarstvima (Sl. glasnik RS broj 44/2014) od 26. aprila 2014. Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu nalazi se u sastavu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Prema Zakonu o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama, koji je objavljen u Službenom glasniku broj 73/2010 od 12.10.2010. godine, Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu vrši sledeće delatnosti:

  1. utvrđivanje konstrukcione i tehničke sposobnosti brodova za plovidbu, sigurnost i nadzor nad izradom njihovih uređaja, mašina, opreme i materijala koji služe za održavanje bezbednosti plovidbe tih brodova, zaštitu života, bezbednost i zdravlje na radu članova posade i drugih lica na brodovima i sprečavanje zagađivanja unutrašnjih voda sa brodova;
  2. utvrđivanje konstrukcione i tehničke sigurnosti uređaja za ukrcavanje tereta na brod i iskrcavanje sa broda;
  3. utvrđivanje konstrukcione i tehničke sigurnosti opreme i uređaje koje brod koristi za korišćenje usluga RIS-a;
  4. baždarenje brodova;
  5. izdavanje brodovima isprava za čije je izdavanje zakonom ovlašćena Uprava