Organizaciona struktura

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS” br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 46. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14), člana 4. stav 2. Uredbe o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u ministarstvima, posebnim organizacijama i službama Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 81/07-prečišćen tekst, 69/08, 98/12 i 87/13), člana 4. Uredbe o razvrstavanju radnih mesta i merilima za opis radnih mesta državnih službenika („Službeni glasnik RS”, br. 117/05, 108/08, 109/09, 95/10, 117/12, 84/14, 132/14, 28/15, 102/15 i 113/15), člana 3. Uredbe o razvrstavanju radnih mesta nameštenika („Službeni glasnik RS”, br. 5/06 i 30/06), čl. 14. i 16. Uredbe o upravnim okruzima („Službeni glasnik RS”, br. 15/06), Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture donela je Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

U Ministarstvu je, za obavlјanje izvršnih i s njima povezanih inspekcijskih i stručnih poslova u oblasti utvrđivanja sposobnosti brodova za plovidbu, obrazovan organ uprave u sastavu ministarstva i to Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu.

Radom Uprave rukovodi direktor Uprave.


Direktor Uprave

Sample avatar
Slobodan Milošević

Direktor Uprave

Dipl. ekonomista, direktor;

Telefon: +381 11 2 60 70 80

E-adresa: slobodan.milosevic@uprava–brodova.gov.rs

Direktor Uprave rukovodi, planira, organizuje i koordinira rad Uprave; daje uputstva za rad državnih službenika u Upravi; raspoređuje poslove na uže unutrašnje jedinice; obavlјa najsloženije poslove iz delokruga Uprave; podnosi izveštaje o radu Uprave; učestvuje u radu radnih tela Vlade i Narodne skupštine; ostvaruje saradnju iz delokruga Uprave sa drugim organima; obavlјa druge poslove po nalogu resornog Ministra.


Koordinator za planiranje, razvoj, industrijski nadzor, upravlјanje rizicima i kvalitetom

Koordinator za planiranje, razvoj, industrijski nadzor, upravlјanje rizicima i kvalitetom koordinira i učestvuje u izradi planova i razvojnih programa iz delokruga Uprave; organizuje i učestvuje u izradi planova za unapređenje tehničkog nadzora nad brodovima unutrašnje plovidbe i industrijskog nadzora; prati i daje mišlјenja u vezi sa aktivnostima koje obuhvataju ispunjenost zahteva za bezbednost i upravlјanje rizicima; koordinira rad na održavanju sistema menadžmenta kvalitetom u Upravi prema SRPS ISO 9001 i SRPS ISO/IEC 17020 i organizaciji internih provere prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001 i SRPS ISO/IEC 17020; organizuje rad timova za ocenjivanje radi priznanja proizvođača, ispitnih institucija i tipskog odobrenja proizvoda; sarađuje sa drugim državnim organima iz oblasti vodnog saobraćaja; obavlјa i druge poslove po nalogu Direktora.


Odelјenje za tehnički nadzor

U Odelјenju za tehnički nadzor obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice: (1) Grupa za uređaje i bezbednost i zdravlјe na radu; (2) Grupa za trup i opremu i (3) Grupa za plovila – Novi Sad.

Sample avatar
Jagoš Banović

Načelnik odeljenja

Diplomirani inženjer mašinstva, načelnik Odeljenja za tehnički nadzor;

Telefon: +381 11 2 60 70 80

E-adresa: jagos.banovic@uprava–brodova.gov.rs

U Odelјenju za tehnički nadzorobavlјaju se poslovi koji se odnose na: odobravanje tehničke dokumentacije na osnovu koje se plovilo unutrašnje plovidbe (brod, skela, tehnički plovni objekat, jahta, čamac i plutajući objekat za privredne svrhe) gradi, prepravlјa i popravlјa i tehničke dokumentacije na osnovu koje se izrađuju uređaji i oprema koji su namenjeni za gradnju, prepravku i popravku plovila unutrašnje plovidbe; nadzor nad gradnjom, prepravkama i popravkama plovila; nadzor nad izradom uređaja i opreme; osnovne, redovne, dobrovoljne i vanredne preglede plovila u svrhu utvrđivanja sposobnosti za plovidbu i transport opasnih roba, baždarenje plovila unutrašnje plovidbe, obavlјanje stručno-specijalističkih analiza iz ove oblasti, izdavanje i potvrđivanje knjiga i isprava za plovila, kao i drugi poslovi iz delokruga Odelјenja.


Sample avatar
 
Marko Vujičić

Rukovodilac Grupe za uređaje i bezbednost i zdravlje na radu

Dipl. inženjer mašinstva, rukovodilac Grupe za uređaje i bezbednost i zdravlje na radu.

Telefon: +381 11 2 60 70 80

E-adresa: marko.vujicic@uprava–brodova.gov.rs

U Grupi za uređaje i bezbednost i zdravlјe na radu obavlјaju se poslovi koji se odnose na: odobravanje tehničke dokumentacije u oblasti mašinskih, elektro-uređaja i bezbednosti i zdravlјa na radu, na osnovu koje se plovilo unutrašnje plovidbe (brod, skela, tehnički plovni objekat, jahta, čamac i plutajući objekat za privredne svrhe) gradi ili prepravlјa, i tehničku dokumentaciju na osnovu koje se izrađuju uređaji i oprema koji su namenjeni za gradnju i prepravku plovila unutrašnje plovidbe; nadzor nad gradnjom, prepravkama i popravkama uređaja i opreme; osnovne, redovne, dobrovoljne i vanredne preglede plovila u svrhu utvrđivanja sposobnosti za plovidbu i transport opasnih roba; izdavanje i potvrđivanje knjiga i isprava za plovila za koje je Uprava Zakonom ovlašćena, kao i drugi poslovi iz delokruga Grupe.


 

Rukovodilac Grupe za trup i opremu

Dipl. inženjer mašinstva, rukovodilac Grupe za trup i opremu.

Telefon: +381 11 2 60 70 80

 

U Grupi za trup i opremu obavlјaju se poslovi koji se odnose na:odobravanje tehničke dokumentacije u oblasti brodogradnje, brodograđevinske opreme i baždarenja plovila, na osnovu koje se plovilo unutrašnje plovidbe gradi, prepravlјa, popravlјa i baždari; nadzor nad gradnjom, prepravkama i popravkama konstrukcija trupova plovila i pripadajuće opreme, osnovne, redovne, dobrovoljne i vanredne preglede plovila u svrhu utvrđivanja sposobnosti za plovidbu i transport opasnih roba; izdavanje i potvrđivanje isprava i knjiga plovilima za koje je Uprava Zakonom ovlašćena, kao i drugi poslovi iz delokruga Grupe.


Sample avatar
Dejan Vučetić

Rukovodilac Grupe za plovila Novi Sad

Dipl. inženjer mašinstva, rukovodilac Grupe za plovila Novi Sad.

Telefon: +381 21 529 186

E-adresa: dejan.vucetic@uprava–brodova.gov.rs

U Grupi za plovila – Novi Sad obavlјaju se poslovi koji se odnose na: nadzor nad gradnjom, prepravkama i popravkama plovila unutrašnje plovidbe; nadzor nad izradom uređaja i opreme, kao i osnovne, redovne, dobrovoljne i vanredne preglede plovila u svrhu utvrđivanja sposobnosti za plovidbu i transport opasnih roba; drugi poslovi iz delokruga Grupe.


Odeljenje za pravne, kadrovske, finansijsko-računovodstvene i opšte poslove

U Odelјenju za pravne, kadrovske, finansijsko-računovodstvene i opšte poslove obrazuju su sledeće uže unutrašnje jedinice: (1) Grupa za finansijsko-operativne, računovodstvene i poslove planiranja i (2) Grupa za pravne, kadrovske i opšte poslove.

Sample avatar
Dušan Žugić

Načelnik odeljenja za pravne, kadrovske, finansijsko-računovodstvene i opšte poslove

Dipl. menadžer, načelnik Odeljenja za pravne, kadrovske, finansijsko-računovodstvene i opšte poslove.

Telefon: +381 11 2 60 70 80

E-adresa: dusan.zugic@uprava–brodova.gov.rs

U Odelјenju za pravne, kadrovske, finansijsko-računovodstvene i opšte poslove obavlјaju se poslovi koji se odnose na: praćenje i primenu zakonskih propisa iz delokruga rada; pripremu predloga ugovora sa pravnim i fizičkim licima; radno-pravni status državnih službenika i nameštenika; evidencije iz oblasti rada i radnih odnosa; stručno usavršavanje državnih službenika; pripremanje predloga opštih akata, pravilnika, odluka, uputstava, direktiva, rešenja; sprovođenje javnih nabavki; izradu informatora o radu Uprave i dostupnost informacija od javnog značaja; pripremu predloga finansijskog plana budžetskih sredstava i praćenje realizacije; prijem i obradu zahteva za pregled objekata i praćenje realizacije; evidentiranje i praćenje rashoda i prihoda od taksi; usaglašavanje operativne sa knjigovodstvenim evidencijama; vođenje evidencije o službenim vozilima, putnim nalozima, sravnjivanje, sintetizovanje i konsolidovanje finansijskih podataka; praćenje finansijske realizacije ugovorenih poslova i staranje o blagovremenom ispunjenju obaveza, odluka i rešenja; evidenciju i obradu dokumentacije za ispaltu zarada i drugih primanja; obradu dokumentacije za davanje naloga za isplatu svih vrsta plaćanja, kao i drugi poslovi iz delokruga Odelјenja.


 
Ilija Budurić

Rukovodilac Grupe za finansijsko-operativne, računovodstvene i poslove planiranja

Dipl. ekonomista, rukovodilac Grupe za finansijsko-operativne, računovodstvene i poslove planiranja;

Telefon: +381 11 2 60 70 80

E-adresa: ilija.buduric@uprava–brodova.gov.rs

U Grupi za finansijsko-operativne, računovodstvenei poslove planiranja obavlјaju se poslovi koji se odnose na: pripremu predloga finansijskog plana budžetskih sredstava i praćenje realizacije; obradu dokumentacije iizdavanje naloga za naplatu taksi i rešenja za vršenje tehničkog nadzora; evidentiranje i praćenje rashoda i prihoda od taksi; usaglašavanje operativne sa knjigovodstvenim evidencijama; vođenje evidencije o službenim vozilima, putnim nalozima, sravnjivanje, sintetizovanje i konsolidovanje finansijskih podataka; praćenje finansijske realizacije ugovorenih poslova i staranje o blagovremenom ispunjenju obaveza, odluka i rešenja; evidenciju i obradu dokumentacije za isplatu zarada i drugih primanja; obradu dokumentacije za davanje naloga za isplatu svih vrsta plaćanja, kao i drugi poslovi iz delokruga Grupe.


Lepa Maksimović
Rukovodilac Grupe za pravne, kadrovske i opšte poslove

Dipl. pravnik, rukovodilac Grupe za pravne, kadrovske i opšte poslove.

Telefon: +381 11 2 60 70 80

E-adresa: lepa.maksimovic@uprava–brodova.gov.rs

U Grupi za pravne, kadrovske i opšte poslove obavlјaju se poslovi koji se odnose na: praćenje i primenu zakonskih propisa iz delokruga rada; pripremanje predloga opštih akata, pravilnika, odluka, uputstava, direktiva, rešenja; prijem i obradu zahteva za vršenje tehničkog nadzora i praćenje realizacije; pripremu predloga ugovora sa pravnim i fizičkim licima; radno-pravni status državnih službenika i nameštenika; evidencije iz oblasti rada i radnih odnosa; stručno usavršavanje državnih službenika; sprovođenje javnih i ostalih nabavki; izradu informatora o radu Uprave i dostupnost informacija od javnog značaja, kao i drugi poslovi iz delokruga Grupe.


Sample avatar
Milena Popadić

Rukovodilac Grupe za industrijski nadzor

Master inženjer mašinstva, rukovodilac Grupe za industrijski nadzor.

Telefon: +381 11 2 60 70 80

E-adresa: milena.kozoder@uprava–brodova.gov.rs

U Grupi za industrijski nadzor obavljaju se poslovi koji se odnose na: utvrđivanje tehničkih uslova za tipove uređaja i opreme, koji s u primeni i ugrađuju se na plovila u svrhu održavanja sposobnosti za plovidbu, a u skladu sa važećim nacionalnim i međunarodnim propisima; saradnju sa domaćim i međunarodnim stručnim organizacijama iz svog delokruga; odobravanje tipskih proizvoda, proizvođača, ispitnih institucija; praćenje ispunjenosti zahteva za upravljanje rizicima; uspostavljanje, primenu i održavanje sistema menadžmenta kvalitetomprema SRPS ISO 9001 kao i drugi poslovi iz delokruga Grupe.


Grupa za razvoj, upravljanje rizicima, informisanje, administriranje računarskom mrežom i arhivu

Telefon: +381 11 2 60 70 80

U Grupi za razvoj, upravlјanje rizicima, informisanje, administriranje računarskom mrežom i arhivu obavlјju se poslovi koji se odnose na: praćenje i analizu stanja u oblasti razvoja i upravlјanja rizicima i ostvarivanje saradnje sa institucijama koje se bave kvalitetom i standardizacijama u koordinaciji razvojnih projekata u predmetnoj oblasti; pripremanje, organizovanje, praćenje i davanje mišlјenje u vezi sa aktivnostima koje obuhvataju procenu ispunjenosti zahteva za razvoj i upravlјanje rizicima; razvoj i istraživanjenovih softverskih tehnologija, izbor platformi i alata za radi razvoj sopstvenih aplikacija; praćenje rada i evidenciju elektronske arhive i arhivske građe Uprave; koordinaciju razvojnih projekata iz delokruga Uprave; uspostavlјanje i održavanjebaze podataka Uprave, kao i drugi poslovi iz delokruga Grupe.


Sistematizacija u PDF formatu


STRUKTURA

Кликните на слику за вишу резолуцију