SPISAK NAJČEŠĆE TRAŽENIH INFORMACIJA OD JAVNOG ZNAČAJA 
 
 

Od Uprave za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu najčešće traže sledeće informacije:

  • vezane za Pravila za gradnju brodova unutrašnje plovidbe
  • vezane za Pravila o pregledu postojećih brodova
  • vezane za Pravila o priznanju tipskog proizvoda
  • vezane za Pravila o priznanju proizvođača i ispitnih institucija
  • vezane za Tarifu za vršenje tehničkog nadzora nad brodovima unutrašnje plovidbe
  • vezane za proizvođače ili ispitne institucije koje se nalaze u Popisu priznatih proizvođača, ispitnih institucija i tipova proizvoda.

S obzirom na to da Uprave za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu nema ni telefonski info-servis, odnosno info-službu koja pruža odgovore na pitanja građana, niti rubriku sa pitanjima i odgovorima na veb prezentaciji, svim zainteresovanim licima je omogućeno da se, ukoliko imaju bilo kakvo pitanje, sugestiju ili komentar u vezi sa oblašću rada Uprave obrate ili preko elektronske pošte koristeći adresu ili na telefon:

office@uprava-brodova.gov.rs
011 2 60 70 80