O D L U K A o izmeni Ugovora o javnoj nabavci male vrednosti usluge konsaltinga za potrebe sertifikacije prema SRPS ISO 9001 broj 13-0-1076/13-01 od 11.12.2013. godine

objavljeno u: Javne nabavke | 0
Na osnovu člana 115. Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 124/2012), direktor Uprave za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu, u svojstvu Rukovodioca kod Naručioca donosi Odluku kojom se menja član 7. Ugovora o javnoj nabavci male vrednosti usluge konsaltinga za potrebe sertifikacije prema SRPS ISO 9001 broj 13-0-1076/13-01 od 11.12.2013.god. tako da se, umesto roka za izvršenje predmetnih usluga od 4 (četiri) meseca od dana zaključenja predmetnog Ugovora, unosi rok za izvršenje predmetnih usluga do 30.06.2014.god.
 
Na osnovu predmetne izmene Ugovora, a u skladu sa predviđenim  promenama u dinamici plaćanja za predmetne usluge konsaltinga za potrebe sertifikacije prema SRPS ISO 9001 u postupku javne nabavke broj 08/2013, izvršiti Izmenu Plana nabavki za 2014.godinu broj 13-0-81/2014-02 od 31.01.2014.godine, i u roku od 10 (deset) dana od dana potpisivanja Aneksa istu dostaviti Upravi za javne nabavke i Državnoj revizorskoj instituciji.
 
Odluku u roku od 3 (tri) dana od dana donošenja objaviti na Portalu za javne nabavke i dostaviti izveštaj o tome Upravi za javne nabavke i Državnoj revizorskoj instituciji.

 

Obrazloženje

 

UPRAVA ZA UTVRĐIVANjE SPOSOBNOSTI BRODOVA ZA PLOVIDBU, Novi Beograd, ul. Narodnih heroja br.30/2, kao organ državne uprave u sastavu Ministarstva saobraćaja Republike Srbije, u svojstvu Naručioca, nakon sprovedenog postupka javne nabavke male vrednosti broj 08/2013 – nabavka usluga konsaltinga za potrebe sertifikacije prema SRPS ISO 9001 (oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 79400000 – usluge savetovanja u poslovanju i upravljanju i srodne usluge), zaključila je Ugovor o javnoj nabavci broj 13-0-1076/13-01 od 11.12.2013.godine, sa Ponuđačem – RATKO UZUNOVIĆ PR, SAMOSTALNA AGENCIJA ZA INŽENjERING I KONSALTING VIBEX, ul.Bulevar Kralja Aleksandra br.185, 11000 Beograd, a čija Ponuda je izabrana kao najpovoljnija na osnovu Odluke o izboru najpovoljnije ponude broj 13-0-1008/13-19 od 21.11.2013.godine.
 
U članu 7. predmetnog Ugovora o javnoj nabavci, kao rok za izvršenje predmetnih usluga je navedeno 4 (četiri) meseca od dana zaključenja predmetnog Ugovora o javnoj nabavci.
 
Rok za izvršenje predmetnih usluga nije bio predviđen kao kriterijum, niti kao rezervni kriterijum za izbor najpovoljnije ponude u okviru konkursne dokumentacije broj 13-0-1008/13-01 od 08.11.2013.godine, te iz tog razloga nema tretman bitnog elementa predmetnog Ugovora o javnoj nabavci, shodno Članu 115. stav 1. Zakona o javnim nabavkama.
 
Prvobitna vrednost Ugovora od 480.000,00 Din bez PDV-a, odnosno 576.000,00 Din sa PDV-om, se ne menja.
 
S obzirom da zbog složenosti predmeta javne nabavke broj 08/2013, kao i složenosti i obimnosti faza koje čine predmetne usluge, a koje su navedene u članu 2. stav 2. predmetnog Ugovora o javnoj nabavci i u kojima učestvuju i zaposleni rukovodioci unutrašnjih užih jedinica u Upravi, u svojstvu članova Radne grupe koja je formirana Rešenjem direktora Uprave br. 13-0-11/13-14 od 17.12.2013.godine, koje ne mogu da izvrše u predviđenom roku iz razloga obimnih obaveza svog radnog mesta i složenosti svojih svakodnevnih tekućih poslova, što se smatra objektivnim razlogom za izmenu roka izvršenja predmetnog Ugovora, neophodno je produžiti rok za izvršenje predmetnih usluga.
 
Na osnovu predmetne izmene Ugovora o javnoj nabavci, predviđaju se i promene dinamike plaćanja za predmetne usluge, te će se, shodno tome, izvršiti i odgovarajuća Izmena Plana nabavki za 2014.godinu broj 13-0-81/2014-02 od 31.01.2014.godine, u skladu sa članom 51. stav 5. Zakona o javnim nabavkama, a u vezi sa Odlukom direktora Uprave za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu broj 13-0-11/13-85 od 22.10.2013.godine.
 
Ugovorne strane su predvidele mogućnost izmene Ugovora o javnoj nabavci u članu 12. predmetnog Ugovora o javnoj nabavci u formi Aneksa Ugovora o javnoj nabavci, uz postojanje pismene saglasnosti obe ugovorne strane, a u vezi sa razlogom za izmenu predmenog Ugovora o javnoj nabavci, te je doneta odluka kao u dispozitivu.