POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Del. br. 16-0-579/2016-01
Beograd, 14.03.2016.

 

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2), člana 60. stav 1. tačka 2) i Priloga 3B Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015), Naručilac donosi

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

 

Naziv, adresa i internet stranica Naručioca:
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
Republike Srbije – UPRAVA ZA UTVRĐIVANJE SPOSOBNOSTI BRODOVA ZA PLOVIDBU, ul. Narodnih heroja broj 30/II, 11070 Novi Beograd,
www.uprava-brodova.gov.rs

 

Vrsta Naručioca:
Organ državne uprave u sastavu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije u skladu sa Zakonom o ministarstvima (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 44/2014, 14/2015, 54/2015 i 96/2015 – drugi zakon)

 

Vrsta postupka javne nabavke:
Javna nabavka male vrednosti

 

Vrsta predmeta: Usluge

 

Za dobra i usluge: opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:
Javna nabavka male vrednosti broj 02/2016 – Usluge obezbeđenja – fizičko-tehničkog obezbeđenja za potrebe Naručioca

79710000 – Usluge obezbeđenja

 

Kriterijum, elementi za dodelu Ugovora o javnoj nabavci male vrednosti:
Izbor najpovoljnije ponude se vrši primenom
kriterijuma ekonomski najpovoljnija ponuda, ponderisanjem sledećih elemenata:

  1. Ukupna cena sa maksimalnim brojem pondera, 80 pondera
  2. Rok i način plaćanja sa maksimalnim brojem pondera, 20 pondera
  3. Iskustva u pružanju predmetnih usluga (rezervni kriterijum)

 

Način preuzimanja konkursne dokumentacije, odnosno internet adresa gde je konkursna dokumentacija dostupna:
Konkursna dokumentacija se može preuzeti na sledeće načine:

  • neposredno u poslovnim prostorijama Naručioca u ul. Narodnih heroja broj 30/II, 11070 Novi Beograd.
  • na Portalu Uprave za javne nabavke – portal.ujn.gov.rs
  • na internet adresi Naručioca – www.uprava-brodova.gov.rs

 

Način podnošenja ponude i rok za podnošenje ponude:
Ponude se mogu podneti neposredno u poslovnim prostorijama Naručioca u ul. Narodnih heroja broj 30/
II, 11070 Novi Beograd i putem pošte na način koji je predviđen u Konkursnoj dokumentaciji na adresu: ul. Narodnih heroja broj 30/II, 11070 Novi Beograd, do dana 22.03.2016. godine do 11 i 45 časova. Kao merodavno računa se vreme predaje ponude na pisarnici Naručioca, a ne vreme predaje ponude u Pošti.

 

Mesto, vreme i način otvaranja ponuda:
Otvaranje ponuda će biti održano u poslovnim prostorijama Naručioca, ul. Narodnih heroja broj 30/
II, 11000 Beograd, dana 22.03.2016.godine u 12.00 časova.

 

Uslovi pod kojima predstavnici Ponuđača mogu učestvovati u postupku otvoranja ponuda:
Predstvanici Ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda samo ako poseduju odgovarajuće ovlašćenje i to na način koji je predviđen Konkursnom dokumentacijom.

 

Rok za donošenje Odluke o dodeli Ugovora o javnoj nabavci:
Naručilac će doneti obrazloženu Odluku o dodeli Ugovora o javnoj nabavci male vrednosti u roku koji ne sme biti duži od 10 (deset) dana od dana dostavljanja Izveštaja o stručnoj oceni ponuda direktoru Uprave za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu.

 

Lice za kontakt:
Miloš Selaković diplomirani pravnik i službenik za javne nabavke,

milos.selakovic@uprava-brodova.gov.rs

 

Komisija:

  1. Aleksandar Mihailović dipl. inž., predsednik Komisije
  2. Miloš Selaković dipl. pravnik, član Komisije
  3. Tatjana Petronijević, član Komisije

 

Konkusna dokumentacija