ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

objavljeno u: Јавне набавке | 0

Дел. бр.  14-0-9/208-29

04.06.2018.

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и на основу тачке 8. подтачка е) Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 03/2018 – Услуге осигурања за потребе Наручиоца, а која је заведена под бројем 14-0-9/2018-27 од 18.05.2018. године, директор Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу, у својству Руководиоца Наручиоца доноси

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 

У поступку јавне набавке мале вредности број 03/2018 – Услуге осигурања за потребе Наручиоца.

 

Одлука о додели уговора